Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:833 (2011-2012)
Innlevert: 14.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 21.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til Altaposten den 13. februar 2012 hvor det fremkommer at 20 års kamp for å få på plass gang- og sykkelsti for å ivareta myke trafikanter har endt opp med null meter sykkel- og gangsti. Den aktuelle strekningen på rv. 93 ble uteglemt internt hos Statens vegvesen, og er over tid nedprioritert. Hvordan Statens vegvesen kan glemme 800 meter sykkel- og gangsti over ti-femten, ja nærmere tyve år, er for meg en gåte.
Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for at denne strekningen blir fulgt opp med midler til sykkel- og gangsti?

Begrunnelse

Jeg er fullstendig klar over at etter overdragelsen 1. januar 2010 av over 17 000 kilometer riksvei fra staten til fylkeskommunene så er det Fylkeskommunen som har det formelle ansvaret for denne strekningen i dag. Men man skulle tro at det var slik at staten også har et ansvar for den veien som staten har levert fra seg til Fylkeskommunen. I dette tilfellet så har ikke staten utøvd sitt ansvar som tidligere eier av strekningen. Er det allment akseptert at Statens vegvesen glemmer, eller overser denne type trafikksikkerhetstiltak, og i tilfelle hvem er det som er ansvarlig i så måte. For det er, ifølge avisen, ingen tvil om at forglemmelsen har skjedd under den tiden staten og regjeringen satt med ansvaret.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kjenner ikke til at Statens vegvesen har glemt den aktuelle gang- og sykkelvegen.

Statens vegvesen opplyser at det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvegprosjektet langs rv 93 på den om lag 800 meter lange strekningen fra Salkobekken til Steinfossveien. Vedtak ble fattet i 2009. For å få til en tilfredsstillende løsning omfatter prosjektet også en kurveutbedring langs rv 93. I forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 ble kostnaden vurdert til 18 mill. kr.

I handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 er dette og andre gang- og sykkelvegprosjekter rundt Alta lagt inn med 50 pst. statlig og 50 pst. annen finansiering. Bakgrunnen for dette var at Alta kommune i 2009 fattet et positivt prinsippvedtak om å utrede “Altapakken”. Alta kommune har imidlertid gjort vedtak som ikke støtter bompengefinansiering av en Altapakke. Samtidig har de åpnet for annen lokal medfinansiering. Videre samarbeid med lokale myndigheter om utviklingen og finansiering av transportsystemet i Alta vil derfor avgjøre når denne gang- og sykkelvegen kan realiseres.