Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:835 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva mener statsråden om å gi pasientene en større valgmulighet, også når det er snakk om andre helsetjenester, og akutt behov for hjelp, som for eksempel fødsler?

Begrunnelse

Et eksempel på problemstillingen: På grunn av regioninndelingen må en del pasienter i Telemark reise til for eksempel Rjukan sykehus for å få utført røntgen eller ved akutte innleggelser. Samtidig er Sykehuset i Telemark i Skien større og har bedre kapasitet samt kortere reisevei for en del. Pasienter i flere kommuner i Telemark uttrykker misnøye over lange reiseavstander og noen er også bekymret for at det skal være forskjell i kvalitet på fagmiljøene. Pasienter har i dag fritt sykehusvalg når det er snakk om større operasjoner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fritt sykehusvalg gjelder ved fødsler. Pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-4 som regulerer retten til fritt sykehusvalg, skiller ikke mellom pasientgrupper eller mellom ulike helsetjenester. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt utredning og/eller behandling innenfor somatikken og det psykiske helsevernet, herunder også radiologiske tjenester. Når det gjelder fødselshjelp, utøves vanligvis valgretten i forbindelse med forhåndstildeling av fødeplass. Bestemmelsen gir pasienter generelt en valgrett når det gjelder hvor helsehjelpen skal mottas.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 fastsetter at pasienter har rett til å velge på hvilket sykehus, distriktspsykiatriske senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (eller behandlingssted i en slik institusjon) helsehjelpen skal gis. Valgretten omfatter også poliklinikker som er organisert som en del av et sykehus. Det er en forutsetning at institusjonen eies av et regionalt helseforetak eller at den har avtale med et regionalt helseforetak. Pasienten kan benytte seg av retten til fritt sykehusvalg ved de ulike trinnene i helsehjelpen. Det vil si at vurdering av pasientens helsetilstand kan skje på ett sykehus, pasienten kan få utført en operasjon ved et annet og motta rehabilitering ved et tredje sykehus.

Retten til fritt sykehusvalg gjelder kun for helsehjelp som er planlagt. Den gjelder ikke ved øyeblikkelig hjelp. Når øyeblikkelig-hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt sykehusvalg på vanlig måte. Det vil si at eventuell oppfølgende behandling foretas der pasienten selv velger. Så lenge pasientens tilstand krever øyeblikkelig hjelp, det vil si at den krever livreddende innsats eller innsats for å avverge alvorlig helseskade, er situasjonen oftest tidskritisk. Da vil det være nødvendig og riktig at det kun brukes tid og ressurser på å foreta medisinskfaglige vurderinger av hvor helsehjelpen best kan ytes. Dessuten vil pasientens tilstand ofte medføre at det ikke ligger til rette for at han/hun kan ta informerte valg.