Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:837 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 21.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Buf-direktoratet har vedtatt å nedlegge Søvik omsorgssenter i Nordland, på tross av at institusjonen leverer resultater blant de beste i landet. Søvik er eneste EMA (enslig mindreårig asylsøker) senter nord for Gjøvik og en nedlegging vil medføre en dramatisk svekkelse av oppfølgingstilbudet til mindreårige. Søviks kompetanse på høyt nasjonalt nivå foreslås lagt i ruiner.
Hva vil statsråden foreta seg for å stanse vedtaket om nedlegging av det eneste EMA senter nord for Gjøvik?

Begrunnelse

Søvik, tidligere rusinstitusjon for ungdom ble omgjort til EMA (enslig mindreårig asylsøker)-senter med oppstart 1.jan. 2009. Senteret ble i 2010 omstilt fra 56 årsverk til 32 årsverk som det eneste senteret i Bufetat systemet. Likeledes er Søvik det eneste EMA nord for Gjøvik. Stortinget har vedtatt (2011) reduksjon i antall EMA senter p.g.a. mindre tilstrømming av barn. Kriterier som skulle legges til grunn var økonomi, fag, kommunesamarbeid og skole. Søvik er "beste institusjon i Norges -klassen," slik at det fremstår som vanskelig å forstå de faglige argumentene for å legge ned nettopp denne institusjonen. Søvik driver godt økonomisk, iflg. Bufdirektoratets egne tall. Søvik har all fagkompetanse som kreves, og tilsyn fra fylkesmannen dokumenterer god kvalitativ drift. Det samme gjør Bufetats egen intern revisjon for 2010. Alstahaug kommune har lang og god tradisjon med flyktninger og samarbeidet mellom skole og helsevesen har fungert utmerket.
Søvik vil raskt ha kapasitet til å ta imot flere barn til en svært lav kostnad, og dermed økt inntektene. Den faglige standarden ved institusjonen er meget høy. Barn trives meget godt på Søvik, noe som dokumenteres i tilgjengelige rapporter. Institusjonen lykkes svært godt bl.a. på integrering og forebygging av kriminalitet og rus.
Å nedlegge en slik institusjon som har fremstått med betydelig suksess, harmonerer dårlig med statsministerens uttalelse:

"Den beste integreringen skjer ute i distriktene."

En sentralisering av EMA-senter medfører et nytt anslag mot arbeidsplasser i distriktsnorge og i særlig grad mot kvinnearbeidsplasser, dersom 30 - 40 arbeidsplasser nedlegges for å prioriteres i hovedstadsregionen. Et slikt vedtak får enorme negative lokale ringvirkninger, uten at direktoratet har lagt fram en faglig begrunnelse for vedtaket.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Vi har nå hatt omsorgssentre i drift i Norge i vel fire år og har utvidet kapasiteten etter hvert som behovet for omsorgsplasser har økt. Dette har vært nødvendig for å oppfylle det lovfestede kravet om tilbud som enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal ha. Det siste året har antall ankomster av enslige mindreårige gått ned sammenlignet med tidligere år. Dette er en utvikling som ser ut til å fortsette i 2012 og 2013. I budsjettet for 2012 ble det derfor lagt til grunn at det var behov for færre plasser enn for 2011 og bevilgningsforslaget ble justert i samsvar med dette. Dette sluttet Stortinget seg til.

Dagens prognoser tilsier at det er behov for 120 plasser i gjennomsnitt ved omsorgssentrene i 2012. Dette innebærer at det må gjennomføres en nedbygging fra de 162 plassene som vi har i dag. Hvor mye som bevilges til drift av omsorgssentrene avhenger av hvor mange som vil komme til å bo der. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ikke budsjettmessig dekning til å finansiere omsorgsplasser som står tomme over et lengre tidsrom. Direktoratet har av denne grunn valgt å legge ned to omsorgssentre i 2012. Dette for å tilpasse kapasiteten til dagens behov for omsorgssenterplasser.

Bufdir har ansvaret for å gjennomføre nedbyggingsprosessen. Avgjørelsen om hvilke regioner og omsorgssentre som påvirkes av omstillingen er derfor tatt av direktoratet. Jeg har forståelse for at denne nødvendige nedbyggingen skaper reaksjoner, men jeg mener likevel at dette ikke kan forsvare å opprettholde kostnadskrevende plasser som ikke er i bruk. Nedleggelse av Søvik Omsorgssenter vil ikke innebære en svekkelse av tilbudet til barna. Tilbudet til barna vil bli ivaretatt gjennom andre omsorgssentre.

Bufdir har i arbeidet med å omstille tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere ledet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utredet alternative måter å gjøre dette på. Gruppen har bestått av representanter fra direktoratet, de tre berørte regionene og tillitsvalgte. Arbeidsgruppen har levert en omforent innstilling som ligger til grunn for beslutningen. Kriteriene som vurderingen baserer seg på er hensynet til barna, de ansatte, kvalitet i tjenestetilbudet samt økonomi og kommunesamarbeid. Jeg har tillit til at direktoratet, på dette grunnlaget, har fattet en faglig forsvarlig beslutning når det gjelder nedleggelse av Søvik Omsorgssenter.