Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:838 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 22.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er grunnen til at forbeholdet om personlig informasjon knyttet til asylsøknaden ikke er med i returavtalen med Etiopia, slik det er i avtaler med andre land, og på hvilke måter vil statsråden forsikre seg om at returnerte flyktninger til Etiopia ikke utsettes for menneskerettighetsbrudd som vilkårlig fengsling, drap og tortur?

Begrunnelse

Norge har forhandlet frem en returavtale med Etiopia som åpner for retur av flyktinger. Det er åpnet for tvangsretur for de som ikke reiser frivillig fra 15. mars i år. Etiopia er, i følge Amnesty International sin rapport fra 2011, et land som er ansvarlig for omfattende menneskerettighetsbrudd mot folk som er i opposisjon til det nåværende regimet. Det rapporteres både om vilkårlig fengsling, drap og tortur. Landet har hatt en negativ demokratisk utvikling de senere årene noe som øker spørsmålsstillers bekymring for rettssikkerheten til Etiopiske flyktinger som nå risikerer å bli sendt tilbake.
I returavtalene mellom Norge og Afghanistan fra 2005 og mellom Norge og Irak fra 2009 er informasjonsutvekslingen om den returnerte nedfelt i omtrent likelydende setninger. I disse avtalene står det at:

"relevant information, except specific personal information related to the content of asylum claims, will be shared between the Parties".
I avtalen som ble inngått 26. januar mellom Etiopia og Norge heter det i artikkel 3, punkt 4 at
"The Norwegian side shall provide the Ethiopian side with as much information as possible with regard to the returnees".

Flyktningkonvensjonen forplikter norske myndigheter til ikke å utlevere sensitiv personinformasjon til hjemlandet så lenge en asylsøknad er til behandling.
Etter avslag på beskyttelsesgrunnlag forplikter forvaltningsloven fortsatt norske myndigheter iflg generelle taushetsplikt i § 13 om personsensitiv informasjon.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil først understreke at det ikke er aktuelt å returnere flyktninger til Etiopia, slik representanten gir uttrykk for. De som har beskyttelsesbehov får bli i Norge. Personene det gjelder har ikke fått opphold i Norge, fordi de ikke oppfyller vilkårene for å anses som flyktning.

Avtalen som er fremforhandlet med etiopiske myndigheter åpner for at etiopiske borgere uten lovlig opphold i Norge kan returnere frivillig til Etiopia med støtte til reintegrering, eller om nødvendig returneres med tvang.

Informasjon knyttet til vedkommendes anførsler i forbindelse med asylsaken skal ikke utgis til etiopiske myndigheter. Den informasjonen om returnerte som skal utleveres iht. artikkel 3.4. i avtalen, dreier seg om informasjon som fylles ut av politiet i et standardskjema som er vedlegg til avtalen (vedlegg 3). Det dreier seg om ikke-sensitive personopplysninger, dokumentasjon på identitet, samt særlige forhold knyttet til helsetilstand og om personen ev. anses som særlig farlig.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) foretar en individuell vurdering av om en asylsøker risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet. Både UDI og UNE er godt kjent med sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen i de landene Norge mottar asylsøkere fra. Jeg har full tillit til at UDI og UNE i hver enkelt sak foretar grundige og korrekte vurderinger.