Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:874 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med søknad om dispensasjon for deponering av miljøgiftig avfall i spesielt Repparfjorden i Finnmark, kan jeg be statsråden redegjøre for om det er tatt kontakt med Nærings- og handelsdepartementet for å sikre at deponering i sjø ikke vil ha framtidig negative miljøvirkninger for marine miljø, og jeg forutsetter at en i forbindelse med overvåkningen av dette benytter seg av den beste teknologien og forskningsresultater som er tilgjengelig til enhver tid?

Begrunnelse

I en artikkel i Fiskeribladet Fiskaren 13. februar 2012 blir det vist til at det er søkt Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) om å tillate utslipp i Repparfjorden i Finnmark av mellom en til to millioner tonn giftig gruveavfall i året i en 15-årsperiode.
Ifølge artikkelen er avfallet så giftig at det ikke er tillatt å bruke som fyllmasse på land.
Inntrykket er at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet stiller seg skeptisk til metodikken bak vurderingen for å gi en slik dispensasjon.
Undertegnede stiller seg undrende til at miljøavfall som åpenbart anses som uegnet som fyllmasse på land, likevel kan anses egnet for deponering i sjø tatt i betraktning det marine miljø som raskt kan påvirkes av de minste miljøendringer.
Undertegnede ønsker at statsråden kan garantere at det ikke gis en slik utslippsdispensasjon før det foreligger dokumentasjon på at det marine miljø i Repparfjorden spesielt og langs Norskekysten generelt, ikke vil bli påvirket i vesentlig negativ grad både på kort og lang sikt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Søknaden fra Nussir om gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden er til behandling i Klima- og forurensningsdirektoratet. Ettersom en eventuell klage i denne saken vil kunne komme til Miljøverndepartementet for behandling, kan jeg ikke uttale meg konkret om denne saken, men jeg kan si noe generelt om ivaretakelsen av miljøhensyn ved gruvevirksomhet.

Tillatelse til gruvedrift skal bare gis dersom nytten av tiltaket vurderes som større enn ulempene og hensynet til miljøet er godt nok sikret. Dersom gruvedrift tillates settes det strenge vilkår, blant annet til avbøtende tiltak og overvåkning av miljøpåvirkningen under og ved avsluttet drift. Dette er særlig relevant for deponier for avgangsmasser på land eller i sjø. Jeg er opptatt av at miljøet både i og rundt fjordene våre skal ivaretas, og miljømyndighetene stiller strenge krav til slike deponier. Beslutninger om gruvedrift og deponering gjøres ut fra grundige vurderinger. Klima- og forurensningsdirektoratet vil gjennom høringen som nå pågår motta ytterligere faglige innspill.

Det viktig å sørge for at hensynet til miljøet blir ivaretatt ved gruvevirksomhet i Norge.

Det er økende interesse for å drive gruvevirksomhet i Norge. Regjeringen arbeider med en strategi for mineralnæringen med sikte på å legge til rette for økt verdiskaping basert på utnytting av mineralressursene. Berørte departementer vil i dette arbeidet også samarbeide tett om aktuelle problemstillinger knyttet til blant annet sjødeponi og utslipp til sjø.