Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:846 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Årsavgiften er for mange en stor utgift, og hele beløpet må betales i sin helhet innen 20. mars. For en del personer er det å få en stor belastning å få en regning på 2885 kr i tillegg til de vanlige utgiftene. Det er imidlertid for mange lettere å håndtere en månedlig innbetaling enn å stor utgift en gang i året.
Vil statsråden åpne opp for at folk kan få muligheten til å dele opp årsavgiften i månedlige avdrag?

Begrunnelse

I Sverige betaler man ingen årsavgift hvis man ikke bruker bilen, fordi bilen kan registreres og avregistreres på kort varsel. Dette kan gi en miljøgevinst, fordi folk vil kunne la bilen stå i de verste vintermånedene for heller å kjøre kollektivt uten å måtte betale årsavgift for denne perioden.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg forstår representanten slik at spørsmålet er todelt og gjelder både oppdeling av årsavgiften i månedlige innebetalinger og om årsavgiften kan eller bør pådras på månedlig basis, jf. henvisningen til ordningen i Sverige. Jeg vil understreke at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom tidspunktet for innbetaling av årsavgiften og tidspunktet den pådras. Årsavgiften kan eksempelvis tenkes pådratt på månedlig basis, men likevel forfalle til betaling samlet en gang i året og vice versa. Disse spørsmålene vil jeg følgelig besvare separat, og jeg begynner med spørsmålet om månedelig innbetaling av årsavgiften.

Skattebetalingsloven § 10-40 fastsetter forfallstidspunktet for årsavgiften til 20. mars, men åpner for at det i forskrift kan fastsettes nærmere bestemmelser om forfallstidspunktet. En oppdeling av årsavgiften til månedlige innbetalinger antas å ville få relativt små virkninger for samlet innbetaling av årsavgift. Visse forsinkelser og restanser vil oppstå, fordi ikke alle klarer å holde god rede på så hyppige forfall, selv om de skulle få tilsendt betalingsblankett før hvert månedlige forfall.

Månedlig innbetaling av årsavgiften vil imidlertid medføre betydelig høyere administrasjonskostnader for staten. Det er Toll- og avgiftsdirektoratet som administrerer innbetaling av årsavgiften. Direktoratet antar at månedlig fakturering av årsavgiften (utsending av betalingsblanketter) vil medføre en vesentlig økning i deres kostnader. Månedlig fakturering vil også medføre økning i kostnader knyttet til skriving, pakking og utsendelse av fakturaer, noe som anslås til om lag 50 kroner i året per person som ønsker månedlig fakturering. Det vil i tillegg bli et behov for flere ansatte til å håndtere en slik ordning.

Det er ikke mulig å anslå hvor mange som ønsker månedlig fakturering av årsavgiften. TAD har derfor gjort noen regneeksempler: Dersom 200 000 personer blir fakturert månedlig, kan den årlige faktureringskostnaden anslås til om lag 10 mill. kroner. Den årlige kostnaden øker til om lag 30 mill. kroner dersom 600.000 personer ønsker månedlig fakturering. Det vil si at bare utsendelseskostnaden i det året frivillig månedlig fakturering av årsavgiften innføres, kan øke med 10-30 mill. kroner, dersom 200.000-600.000 velger månedlig fakturering.

For 2011 ble det utskrevet i overkant av 3,7 millioner krav på årsavgift. Totalkostnaden ved månedlig fakturering kan bli høyere dersom flere enn 600.000 ønsker månedlig fakturering. Kostnadene ved fakturering kan reduseres noe ved økt bruk av e-faktura og lignende, mens det er enkelte andre kostnader knyttet til eksempelvis innkrevning og regnskap som ikke er tatt med i beregningene over. I dag benyttes 25 - 30 årsverk til jobben, og dette kan mer enn doble seg avhengig av antallet avgiftspliktige som vil betale årsavgiften i månedlige terminer.

Ved månedlig betaling vil det oppstå noen problemstillinger som kan innbære ytterligere kostnader, bl.a. knyttet til eierskifte, stansningsretten og tilleggsavgift ved forsinket betaling. Dette er problemstillinger som vil kreve nærmere utredninger. Omlegging til månedlig betaling vil ha betydelig systemmessige konsekvenser. Kostnadene knyttet til dette kan ikke estimeres uten nærmere utredninger.

Et system med månedlig betaling kunne tenkes forenklet noe dersom alle 12 betalingsblankettene blir sendte ut på en gang. Men mange ville da ikke klare å sørge for å bruke en av dem på hver månedlige forfallsdag. Et system uten konkret varsel om den enkelte måneds forfall blir for usikkert, og bør ikke legges til grunn.

Dagens ordning med forfall av årsavgiften 20. mars er allment kjent og godt fungerende. En ordning med månedlig betaling av årsavgiften for dem som ønsker det, vil føre til komplisering av avgiftssystemet. Ordningen vil videre medføre økte administrasjonskostnader. Dersom omleggingen skal være provenynøytral, må årsavgiftssatsen økes. Etter en helhetsvurdering mener jeg derfor at det ikke er hensiktsmessig å innføre en slik ordning.

Når det gjelder spørsmålet om årsavgiften kan eller bør pådras på månedlig basis, viser jeg til at i dagens ordning skrives årsavgiften ut for alle kjøretøy som er påregistrert per 1. januar i avgiftsåret. For kjøretøy som registreres i løpet av første halvår, skal det betales full avgift og halv avgift dersom kjøretøyet registreres i annet halvår. Dagens ordning tar imidlertid ikke hensyn til eventuell avskilting. Det kan gi uheldige utslag. Jeg ser derfor behov for å vurdere en ordning der det betales avgift for tiden det er kjennemerker på kjøretøyet. Departementet har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet foreta en vurdering av saken, herunder av hvilke økonomiske og administrative konsekvenser en slik ordning vil medføre. Et eventuelt forslag om innføring av fleksibel årsavgift vil bli sendt på høring.