Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:848 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 15.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): I arbeidet med verneplan for Femundsmarka er det skapt usikkerhet for muligheten noen få oppsittere i Femundsmarka har til å kunne anvende snøscooter til nødvendig transport, noe de har gjort i flere år. De trenger forutsigbarhet for en særdeles sårbar næringsmessig situasjon. Og måtte søke adgang til slik nødvendig bruk av snøscooter hvert år vil for disse være en stor usikkerhetsfaktor. De mener de i dag har en hevdvunnen rett, og viser dessuten til forskrift fastsatt av Miljødepartementet 1974-11-22-04.
Gjelder forskriften 1974-11-22-04, og vil det sikres at slik nødvendig transport fortsatt kan foretas?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg takker for spørsmålet. Spørsmålet er aktualisert som følge av revisjonen av forvaltningsplanen for Femundsmarka nasjonalpark, hvor det har vært vurdert om praksis for motorferdsel med snøscooter i forbindelse med utleie av buer i de indre delene av nasjonalparken skal endres. Fylkesmannen har nå signalisert at gjeldende praksis skal videreføres, og vil legge opp til at berørte oppsittere får en 10-årig tillatelse slik at det oppnås forutsigbarhet for næringen.

Representanten spør videre om forskrift 1974-11-22-04 fortsatt er gyldig.

Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet ved Kongelig resolusjon 9. juli 1971 med tilhørende verneforskrift av samme dato. I etterkant har denne verneforskriften blitt endret flere ganger. Først 22. november 1974, deretter 7. mai 1982, og til sist 23. februar 2003. De to endringene fra 1974 og 1982 innebar mindre endringer og tilføyelser i den opprinnelige forskriftsteksten. Endringen i 2003 var en større revisjon hvor hele den eksisterende forskriftsteksten ble erstattet med en ny og mer detaljert tekst. Ved endringen i 2003 kan det se ut til at man ved en feil unnlot å foreta en særskilt opphevelse av de to tidligere forskriftene om endringer fra henholdsvis 1974 og 1982. Det kan derfor stilles spørsmål ved om disse to forskriftene fortsatt står ved lag. Det er imidlertid ikke tvilsomt at endringsforskriften fra 2003 går foran de eldre forskriftene, slik at denne formelle feilen ikke får noen praktisk betydning. Departementet vil allikevel sørge for at denne feilen blir rettet slik at de eldre forskriftene fra 1974 og 1982 blir formelt opphevet.