Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:849 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er statsrådens strategi for å få fortgang i saksbehandling og realisering av de beste fornybarprosjektene i Norge, slik at vi sikrer at halvdelen av de 26 TWh med fornybar energi som nå skal bygges ved hjelp av grønne sertifikater bygges i Norge?

Begrunnelse

Ifølge Energi Norge står det per i dag 731 vannkraftprosjekter i kø hos Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Køen er lengre i dag enn for 2 år siden, til tross for at saksbehandlingskapasiteten i NVE er økt noe de siste årene. I 2011 behandlet direktoratet 60 søknader. Dersom direktoratet fortsetter i samme tempo vil det ta mer enn ti år å ta unna den allerede eksisterende køen. Samtidig vet vi at søknadene nå fortsetter å strømme inn som en effekt av etableringen av ordningen med grønne sertifikater.
Grønne sertifikater innebærer dessuten at det bare er kraftverk som leverer strøm til nettet innen 2020 som får adgang til sertifikatmarkedet. Når det i snitt tar vel to år å prosjektere og bygge et kraftverk etter at konsesjonen er gitt, er det forståelig at panikken nå brer seg blant potensielle kraftutbyggere. Det fortoner seg underlig at regjeringen satser stort på utbygging av grønn energi og samtidig ikke makter å organisere virksomheten i NVE slik at man kan benytte det potensialet som ligger i blant annet småkraftutbygging.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen er opptatt av å få ned saksbehandlingstiden for ny fornybar energi, og en rekke tiltak som allerede gir resultater, er gjennomført. Konsesjonsbehandlingskapasiteten er styrket betydelig de siste årene. NVEs kapasitet er doblet siden 2005, samtidig som departementet er i ferd med å omorganisere og styrke kompetansen på sin konsesjonsbehandling. I tillegg er det gjort flere andre tiltak de senere år for å forbedre og effektivisere konsesjonsbehandlingen.

Norge har store fornybare naturressurser, og det er betydelig interesse for fornybarutbygging. Det store omfanget av prosjekter har skapt et etterslep av saker til behandling, men et ensidig fokus på å redusere behandlingstiden for konsesjonssøknader ville likevel ikke være det rette. Det kreves tid, den rette kompetanse og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger i tråd med det meget omfattende lovverk som gjelder på denne sektoren. Mengden av prosjekter øker også behovet for å se sakene i sammenheng. Hensynene til fremdrift og forsvarlig saksbehandling må balanseres.

Effektiviseringstiltakene som er gjennomført har gitt resultater. Mengden saker som avgjøres årlig har økt kraftig siden denne regjeringen tok over. Likevel betyr ikke det at vi er fornøyde. Elsertifikatavtalen med Sverige viser regjeringens høye ambisjoner innen fornybar energiutbygging. Fremdriften i konsesjonsbehandlingen må øke ytterligere for at vi skal nå våre ambisjoner. Dette er en utfordring som regjeringen har stor oppmerksomhet på.