Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:852 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Akershus Utdanningsforbund gjennomførte i uke 45 i 2011 en undersøkelse om vikarbruk i fylket. Undersøkelsen viser at omfanget av ukvalifisert personell og elevtimer uten vikar er økende. Det er stor enighet om at læreren er den viktigste ressursen for eleven. Resultatet av undersøkelsen står i stor kontrast til dette.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre dette slik at flere elever får utdannet personell i timer med behov for vikar?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kartla NIFU STEP vikarbruk i den norske grunnskolen for skoleåret 2009/10. Undersøkelsen ble gjennomført på lignende måte som tidligere studier av vikarbruk i Akershus, Vest- Agder og Aust- Agder (gjennomført av Utdanningsforbundet mellom 2007 og 2009). Ifølge NIFU STEPs undersøkelse svarer lærerfraværet i norsk grunnskole seg til ca sju prosent av alle årstimene. Dette utgjør i underkant av 4000 lærerårsverk på landsbasis per år.

Undersøkelsen viser at en av tre vikartimer i grunnskolen i skoleåret 2009/10 ble utført av vikarer uten godkjent utdanning. Dette utgjør 2,4 prosent av alle undervisningstimer i grunnskolen det skoleåret. Halvparten av fraværstimene ble dekket inn av vikar med godkjent utdanning mens 15 prosent av timene ble ikke dekket inn med vikar i det hele tatt.

NIFU gjennomførte en tilsvarende undersøkelse av vikarbruk i videregående opplæring for skoleåret 2010/11. De finner at lærerfraværet i videregående skole er omtrent halvparten av det i grunnskolen. Videre finner de at to tredjedeler av vikartimene i videregående dekkes av lærere med godkjent utdanning, mot rundt halvparten i grunnskolen. Under 10 prosent dekkes inn med lærere uten godkjent utdanning (mot 1 av 3 i grunnskolen). I rundt 25 prosent av lærerfraværet settes det ikke inn vikar (mot ca 15 prosent i grunnskolen).

Det er kun gjennomført to landsdekkende undersøkelser som kartlegger vikarbruk, en for grunnskolen og en for videregående opplæring. Det er ikke grunnlag for å si noe om utvikling over tid, på nasjonalt nivå, i omfang av vikarbruk uten godkjent utdanning.

Læreren er den faktoren i skolen som påvirker elevenes læring, mestring og gjennomføring sterkest, både direkte og mer indirekte. God fagbakgrunn er viktig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og entusiasme. Jeg er opptatt av å styrke lærernes kompetanse, og gjennom strategien Kompetanse for kvalitet er det foretatt en omfattende satsing på etter- og videreutdanning. Det er et mål at lærere skal ha relevant utdanning i alle fag de underviser i.

Den som skal tilsettes i undervisningsstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jf. opplæringsloven § 10-1. Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene, kan andre tilsettes midlertidig ut skoleåret eller for kortere tid. Det kan også tilsettes midlertidig etter arbeidsmiljølovens regler (vikarer). Det er derfor bare når en ikke har søkere med rett kompetanse, at det er anledning til å tilsette noen som er ikke er kvalifisert. Dersom det ikke fantes en slik mulighet, ville det ved mangel på kvalifiserte vikarer være svært vanskelig for skoleeier å oppfylle elevenes rett til opplæring.

Et visst nivå på lærerfravær er dessverre ikke til å komme utenom. Selv om faglæreren er fraværende er det imidlertid viktig at elevene får de timene til opplæring de har krav på. Ved fravær som er forutsigbart, for eksempel fravær i forbindelse med planlagt etter og videreutdanning, er det sentralt at skolene planlegger slik at fraværet dekkes av lærer med godkjent utdanning. Fravær kan imidlertid naturligvis oppstå uten særlig forvarsel og jeg har forståelse for at det i slike tilfeller ikke alltid er mulig å innhente vikar med godkjent utdanning. Det er likevel viktig at skolene i størst mulig utstrekning sørger for å benytte lærervikarer med godkjent utdanning.