Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:853 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 23.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvordan har statsråden sikret samfunnets interesser i forhold til misbruk av Internett i fengslene?

Begrunnelse

Da justiskomiteen var på komitereise i Canada og USA var noen av temaene terrorplanlegging og organisert kriminalitet. Der ble det poengtert hvor viktig det var og ikke la den innsatte få lov til å ha tilgang på "åpent Internett". Vi vet i dag at planlegging, kontaktnettoppbygging og andre kriminelle handlinger finner sted via Internett. Selv om den tekniske løsningen IFI er tilgjenglig i fengslene i dag, så blir jeg gjort oppmerksom på av flere innen kriminalomsorgen at systemet uthules og misbrukes. Den enkelte innsatte må selv ta ansvar og risiko ved et eventuelt brudd på bestemmelsen, da hovedregelen er at kommunikasjonen den enkelte har ikke undergis kontroll. Det har blant annet vært avdekket at tidligere ofre har blitt forfulgt via sosiale medier, at narkotikahandel har blitt utført og trusler fremsatt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Bruk av Internett for innsatte (IFI) er regulert av Kriminalomsorgens regelverk for kommunikasjonskontroll og retningslinjer for bruk av IKT/Internett i opplæring for innsatte i kriminalomsorgen (KSF – Rundskriv: 5/2009). Når innsatte gis tilgang til begrenset internett gjøres dette kun etter en individuell sikkerhetsvurdering, kun for undervisningsformål og kun gjennom IFI modellen. I følge gjeldende læreplaner er bruk av IKT/tilgang til internett en av fem basisferdigheter (lesing, skriving, regning, tale og IKT). Det gis ikke IFI tilgang utenfor undervisningslokalene.

All bruk av IFI finner sted i et klasserom med lærer til stede og hvor all internettrafikk logges. Disse loggene skal kontrolleres ukentlig. Det betyr at kriminalomsorgen kan finne ut hva som har skjedd dersom det er mistanke om misbruk. Det er få holdepunkter for at ordningen med IFI «uthules og misbrukes». Det brukes store ressurser for å kontrollere innsattes bruk av internett.

De episoder representanten omtaler i begrunnelsen for sitt spørsmål, hvor innsatte har framsatt trusler, har kontaktet tidligere ofre eller organisert narkotikahandel, har i all hovedsak skjedd ved hjelp av innsmuglede mobiltelefoner eller gjennom brev og vanlig telefonkontakt som ikke har vært kontrollert. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel all kommunikasjon kontrolleres. I fengsler med lavere sikkerhetsnivå skal brev og telefoner kunne kontrolleres, men av ressurshensyn gjennomføres dette kun i spesielle tilfeller. De sakene som har blitt avdekket har vært nøye undersøkt. I et tilfelle manipulerte trolig innsatte en lærer til å slippe dem ut på ukontrollert internett. Vi har ikke holdepunkter for at IFI i fengsel med høyt sikkerhetsnivå har vært brukt til å true, kontakte tidligere ofre eller til å organisere narkotikahandel. Det er usikkerhet i et tilfelle i et fengsel med lavere sikkerhetsnivå om IFI har vært benyttet til å fremme trusler.

Den største utfordringen når det gjelder misbruk av internett i fengslene er, etter det jeg får opplyst fra kriminalomsorgen, knyttet til innsmugling av mobiltelefoner. Det kan dreie seg om telefoner med mulighet til direkte oppkopling til internett eller at man kobler telefon eller USB-modem til en PC for å komme på nett. En innsmuglet mobiltelefon eller andre kommunikasjonsenheter vil ikke kunne koples til en IFI maskin, da disse er sperret for tilkopling av ukjente/ikke godkjent enheter. Kriminalomsorgen skal i nær framtid gjennomgå regelverket og praksis for bruk av PC uten tilknytning til IFI.

Internett er vår tids største arena for spredning av kunnskap og informasjon. Det er viktig ikke å pålegge innsatte unødig avskjerming, både med tanke på undervisning, men også i et generelt rehabiliteringsperspektiv. Jeg registrerer at IFI løsningen som er utviklet her i landet vekker internasjonal interesse. Det å kunne bruke internett for å tilegne seg informasjon er blitt stadig mer nødvendig for å klare seg i et moderne samfunn. Det er derfor positivt dersom innsatte tilegner seg IKT ferdigheter under straffegjennomføring. Dette vil gjøre mange bedre i stand til å få arbeid og klare seg som lovlydige borgere etter løslatelse.