Skriftlig spørsmål fra Elizabeth Skogrand (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:858 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 22.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elizabeth Skogrand (H)

Spørsmål

Elizabeth Skogrand (H): Hvordan er statsråden fornøyd med dagens rutiner for innkjøp av kostbart materiell, herunder biler og båter i politiet, og hvordan vil statsråden bidra til effektivisering av innkjøp og investeringer i politiet?

Begrunnelse

Politidistriktene må i dag prioritere innkjøp av biler, båter, andre transportmidler og investeringer opp mot ansettelser av polititjenestemenn og øvrig drift på grunn av trange budsjettrammer får ikke politidistriktene tilgang til utstyret som er nødvendig for å bekjempe og forebygge kriminalitet mest mulig målrettet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: For å få en god kriminalpolitisk måloppnåelse er regjeringen opptatt av at ressursene benyttes på en mest mulig effektiv måte. Regjeringen jobber systematisk for å få mest mulig politikraft ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, og dette er et kontinuerlig arbeid. For tiden pågår blant annet arbeidet med en resultatreform i politi- og lensmannsetaten. Reformen er bredt anlagt, og formålet er å gjøre etaten enda bedre i stand til forebygge og bekjempe kriminalitet, samtidig som publikums behov for trygghet, beredskap og service ivaretas med god kvalitet i oppgaveutførelsen. Det er også igangsatt en omfattende satsing på IKT i politi- og lensmannsetaten, herunder en fornying av IKT-infrastrukturen og nye IKT-systemer som skal bidra til en mer effektiv ressursbruk i etaten.

Politidirektoratet har utarbeidet bestemmelser for materiellanskaffelser i etaten. Bestemmelsene definerer rolle- og ansvarsfordelingen i anskaffelsesprosessen, og gir en beskrivelse av hvordan prosessene skal gjennomføres. Videre etablerte Politidirektoratet våren 2010 et prosjekt for å utarbeide en innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten. En ønsket å utvikle mål, strategier og handlingsplaner for hele etaten som tilrettelegger for en fornuftig organisering av innkjøpsprosessen. Strategien omfatter områdene materiell, IKT, samband, samt eiendom, bygg og anlegg (EBA). Implementeringen av strategien startet høsten 2011 som et eget prosjekt underlagt Politidirektoratet. Det er satt fokus på områdene sentralisering, standardisering, kompetanseheving og e-handel.

Jeg er opptatt av at politiet må ha kontinuerlig oppmerksomhet på effektiv og god ressursbruk. Omfanget av innkjøpsvirksomheten i politi- og lensmannsetatens tilsier at det må rettes stor oppmerksomhet på anskaffelser og effektiv ressursbruk, samt evaluering av anskaffelsesprosesser. I stortingsmeldingen om Resultatreformen i politiet vil innkjøpsordninger bli behandlet.