Skriftlig spørsmål fra Elizabeth Skogrand (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:859 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 27.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elizabeth Skogrand (H)

Spørsmål

Elizabeth Skogrand (H): Hvilke tiltak er iverksatt og planlagt for å sikre økt effektivitet og bedre ressursutnyttelsen i kriminalomsorgen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å nå hovedmålene for kriminalomsorgen om redusert kriminalitet, økt trygghet og samfunnssikkerhet. Samtidig har Regjeringen kontinuerlig fokus på effektivitet og god resurssutnyttelse i kriminalomsorgen.

Det er helt sentralt for bruk av straff som virkemiddel at straffegjennomføringen kommer raskt etter pådømmelse. Dette er viktig både for straffens allmennpreventive og individualpreventive formål og av hensyn til ofrene for lovbruddene. Tiltak for å redusere soningskøen er derfor prioritert. Som en følge av dette opereres det med et krav til kapasitetsutnyttelse på 94 prosent. Per 18. februar 2012 var gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 96 prosent. Jeg er oppmerksom på at høy kapasitetsutnyttelse over tid kan medføre slitasje på de ansatte. Jeg er derfor glad for at det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAMU) har vedtatt å gjennomføre en landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelse i 2012. Den skal bidra til bedre kunnskap om de tilsattes arbeidsmiljø, og hvilke forbedringstiltak som bør gjennomføres. Hensynet til effektivitet og ressursutnyttelse må ses i sammenheng med hensynet til de ansattes arbeidsforhold.

Jeg vil også trekke fram bruk av elektronisk kontroll som nå er utvidet til 10 fylker og utgjør 215 plasser. Dette tiltaket bidrar til bedre straffegjennomføring ved at domfelte kan opprettholde bolig, skoleplass og arbeid, samtidig som det også bidrar til bedre ressursutnyttelse. Regjeringen arbeider også for å øke bruken av annen straffegjennomføring i samfunnet, både når det gjelder alternative straffereaksjoner og alternative straffegjennomføringsformer.

Som et resultat av en økende andel utenlandske innsatte, ønsker Regjeringen å legge til rette for at disse raskere kan overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet. Antall soningsoverføringer har økt betydelig de siste årene. I 2008 ble 12 innsatte overført, mens tallet for 2011 var 52. Flere av disse har lange dommer, og overføring til hjemlandet medfører derfor en betydelig innsparing i antall soningsdøgn. For ytterligere å øke antallet utenlandske statsborgere som overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet, har departementet satt i gang tiltak for å effektivisere saksbehandlingen i overføringssakene.

Det også satt i gang tiltak for å omgjøre en avdeling ved Ullersmo fengsel til en avdeling primært forbeholdt utenlandske innsatte som skal utvises og uttransporteres eller overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet. En slik avdeling vil bidra til en effektivisering av uttransportering og soningsoverføring. Tiltaket vil også legge til rette for styrket samarbeid i justissektoren og muliggjøre sambruk av tjenester, spesielt tolketjenester, og kompetanseoverføring mellom kriminalomsorgen og politiets utlendingsinternat på Trandum.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har nylig sendt på høring i kriminalomsorgen en kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen vurderes kriminalomsorgens kapasitet med tanke på fremtidige behov, effektivitet og hvordan man best kan legge til rette for en straffegjennomføring i tråd med St.meld. nr. 37 (2007-2008). Departementet vil få den endelige planen når høringen er gjennomført.

KSF skal også gjennomføre en analyse av forholdet mellom ressurser og oppgaver ved enkelte enheter. Analysen skal gjennomføres av eksterne konsulenter, og skal bidra til bedre kunnskap om forholdet mellom aktiviteter og ressurser. KSF har videre satt i gang en prosess for å vurdere om kriminalomsorgens regioner bør omorganiseres fra dagens seks til færre og større regioner, og om dette vil bidra til en mer effektiv kriminalomsorg.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nærmere informasjon om blant annet kapasitetsplanen med enhetsstruktur og resultatet av en eventuell omorganisering av regionene.