Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:860 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 22.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I svar på spørsmål nr. 812 fra undertegnede skriver statsråden at hun på grunn av "domstolenes uavhengighet, ikke kan instruere domstolene gjennom rundskriv e.l." Når det gjelder den dømmende virksomheten er dette en selvfølge, men ikke når det gjelder den administrative utviklingen av domstolene.
Er det slik å forstå at statsråden fraskriver seg ansvaret for den administrative utviklingen av domstolene, og dermed ikke kan gripe inn dersom det blir en uheldig administrativ utvikling?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ved opprettelsen av Domstoladministrasjonen i 2002 ble det domstoladministrative arbeidet flyttet ut av Justisdepartementet. Samtidig ble det bestemt at Justisdepartementet ikke skulle kunne instruere verken Domstoladministrasjonen eller den enkelte domstol.

Det fremgår av Ot.prp.nr.44 at en slik omorganisering skulle støtte opp om og synliggjøre utad uavhengigheten i dommerarbeidet. Slik ville også folks tillit til domstolene styrkes. Det ble lagt til grunn at en ny og mer uavhengig domstoladministrasjon ville ha større legitimitet og gjennomslagskraft enn Justisdepartementet til å gripe inn overfor uheldige administrative forhold ved den enkelte domstol.

Kongen i statsråd kan treffe vedtak om domstoladministrasjonens virksomhet og administrasjonen av domstolene, jf. domstolloven § 33 tredje ledd første punktum. Det er imidlertid klart forutsatt i forarbeidene at denne instruksjonsmyndigheten kun skal brukes i unntakstilfeller.