Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:880 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) om InterCity-strekningene er 16.2.2012 overlevert til samferdselsministeren. Den bekrefter at dagens jernbane kan moderniseres i løpet av 10 år og gi Østlandsområde samferdselsrevolusjon for 130 mrd.kr. Også veiforbindelsene fra Oslo til henholdsvis Bergen, Stavanger og Trondheim trenger en slik omfattende modernisering for å gi effektiv, sikker og miljøvennlig person- og godstransport. Vil statsråden snarlig sørge for tilsvarende KVU for moderne motorveier fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen presenterte i april 2011 sin stamnettutredning for hele riksvegnettet. Denne er basert på rutevise utredninger for de 18 riksvegruter som utgjør dagens riksvegnett. I disse inngår også rutene fra Oslo til henholdsvis Bergen, Stavanger og Trondheim. Utredningene gjør rede for utfordringer, mål, strategier, og ressursbehov i et langsiktig perspektiv for å sikre et effektivt overordnet vegnett med god standard til nytte for næringsliv og innbyggere, samtidig som hensynet til sikkerhet, miljø, og tilgjengelighet for alle er godt ivaretatt.

For flere delstrekninger på rutene fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim er det dessuten gjort konseptvalgutredninger. Basert på blant annet riksvegutredningene og gjennomførte konseptvalgutredninger, vil transportetatene og Avinor 29. februar legge fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.

Det foreligger derfor et godt grunnlag for politiske beslutninger om utvikling av vegforbindelser med god standard fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er ikke behov for nye konseptvalgutredninger for disse strekningene i sin helhet for å få dette til. Det kan derimot bli aktuelt med konseptvalgutredninger på ytterligere noen delstrekninger som grunnlag for å velge transportløsning der det er flere tenkbare alternativer.

Det er min ambisjon å fortsette å styrke regjeringens samferdselssatsing og utvikle et riksvegnett med god standard i løpet av en 20-årsperiode. Regjeringen vil presentere en plan for den første tiårsperioden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, som vil bli lagt fram for Stortinget våren 2013.