Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:863 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 23.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at Sandnessjøen lufthavn, Stokka, kommer inn i det reviderte statsbudsjettet i 2012 og forlenges til 1 199 meter?

Begrunnelse

Næringslivet på ytre Helgeland er i sterkt vekst. Olje- og gassrelatert virksomhet og oppdrettsnæringen fører til optimisme og investeringslyst. Derfor er det beklagelig at infrastrukturen ikke legger til rette for videre utvikling.
Sandnessjøen lufthavn, Stokka, er blitt en flaskehals i arbeidet for å sikre lokale ringvirkninger av olje- og gassaktiviteten. Rullebanen må forlenges for å få ned større fly og øke kapasiteten. En forlengelse av rullebanen til 1199 meter var i april 2010 kostnadsberegnet til 11,7 millioner kroner. Etter avtale med Avinor, har Alstahaug kommune for egen regning allerede gjennomført grunnarbeidet for en baneforlengelse. Det som gjenstår er så å si bare asfaltering og montering av belysning. 11,7 millioner kroner er altså prisen for å legge til rette for ytterligere vekst og utvikling i en region som lenge har opplevd nedgang i folketallet.
Nordland fylkesting har i en enstemmig uttalelse fra desember 2011 anmodet regjeringen om å instruere Avinor til å gjennomføre prosjektet ved siden av de prioriteringer som legges i Nasjonal transportplan 2014-23. Videre anmodet Fylkestinget om at prosjektet søkes gjennomført innen utgangen av 2012, og at dette fullfinansieres gjennom revidert statsbudsjett for 2012.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen arbeider for å sikre et godt og tidsmessig flytilbud i hele landet. Både kortbanenettet og stamrutenettet er en viktig del av transportinfrastrukturen i Norge.

Jeg mener med bakgrunn i dette at det er viktig med en helhetlig vurdering av utformingen av lufthavnnettet, og at dette bør skje innenfor rammen av det etablerte plansystemet, jf. Nasjonal transportplan.

Det er tatt en rekke lokale initiativ om bl.a. rullebaneforlengelser og nye lufthavner. En forlengelse av rullebanen ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka, er et av disse. Samferdselsdepartementet har derfor i forbindelse med etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023 gitt et utredningsoppdrag om lokale initiativ knyttet til lufthavnstrukturen. Utredningen er ment å være en del av grunnlaget for det videre arbeidet med stortingsmeldingen og skal ferdigstilles sammen med etatenes og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Forslaget fra etatene og Avinor legges frem 29. februar 2012 og vil bli sendt på høring.