Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:868 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen hevder oljepengebruken justeres i tråd med perioder med høy aktivitet på sokkelen.
På hvilken måte ble oljepengebruken i budsjettet redusert da OLF (Oljeindustriens Landsforening) høsten 2011 fremla nye anslag for investeringer på norsk sokkel, hvor forventet investeringsbeløp på sokkelen for 2012 økte med 33 mrd. kroner sammenlignet med tilsvarende investeringsanslag fremlagt 4. kvartal 2010?

Begrunnelse

Statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsaas skriver i DN 14. februar at

"[o]ljeaktiviteten påvirker norsk økonomi gjennom etterspørselen etter arbeidskraft. Det tar vi hensyn til i statsbudsjettene."

Det er ofte betydelig justeringer i statsbudsjettets anslag for BNP, oljeinntekter, skatteinntekter, oljeinvesteringer etc. Forventede inntekter fra oljenæringen ble gradvis oppjustert ved alle "kontrollposter" for 2011. Dersom statsbudsjettet virkelig justeres for endringer i aktiviteten på norsk sokkel, så bør dette kunne kvantifiseres i budsjettet.
I budsjettdokumentene fremkommer ingen informasjon om at oljepengebruken i statsbudsjettet ble bevisst nedjustert for å holde igjen mens oljeinvesteringene stadig økte. OLF bekjentgjorde høsten 2011 at "Anslaget på 184,6 milliarder kroner er 12,6 milliarder kroner høyere enn ved foregående telling, og hele 33,8 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2011 gitt i 4. kvartal 2010."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utformingen av den økonomiske politikken må ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen. I nasjonalbudsjettene gjør regjeringen rede for sine anslag for den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i husholdningenes forbruk, investeringene i fastlandsøkonomien og andre forhold av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsledighet mv.

Oljeinvesteringene er en av flere viktige størrelser som påvirker det økonomiske forløpet. Anslag for utviklingen i disse investeringene bygger på flere ulike kilder, herunder informasjon fra Olje- og energidepartementet og de kvartalsvise tellingene som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Slike anslag er beheftet med betydelig usikkerhet. Ved vurdering av SSBs oljeinvesteringstellinger og liknende undersøkelser må en bl.a. ta hensyn til at de første tellingene for et bestemt år normalt undervurderer investeringsnivået.

I tabell 1 i ”Konjunkturrapport 2011” fra OLF (Oljeindustriens Landsforening) framgår det at OLF anslår oljeinvesteringene på norsk sokkel til 174,7 mrd. 2011-kroner i 2012, stigende til 185,3 mrd. 2011-kroner i 2014. I de etterfølgende årene anslår OLF at investeringene vil gå noe ned igjen. I Nasjonalbudsjettet 2012 ble oljeinvesteringene i 2012 anslått til i underkant av 168 mrd. 2012-kroner.

Regjeringen vil legge fram en oppdatert vurdering av den økonomiske situasjonen i Revidert nasjonalbudsjett i mai.