Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:869 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Obligasjonsporteføljen har trolig illikvide papirer tilsvarende 100 milliarder kroner, hvorav ca. 35 milliarder kroner det ikke er kurser på.
Stemmer dette, og hvordan ser statsråden på at det er så store beløp investert i illikvide papirer?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: SPUs investeringer verdsettes til virkelig verdi. For obligasjoner som ikke omsettes i likvide markeder med observerbare markedspriser, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av modeller.

I tråd med de internasjonale regnskapsreglene (lFRS) som Norges Bank er pålagt å følge, inneholder kvartals- og årsrapportene om SPU en egen note om verdsettelse. Noten deler obligasjonsporteføljen inn i tre kategorier. Nivå 1 består av obligasjoner som er verdsatt basert på observerbare markedspriser. Her er usikkerheten knyttet til verdsettelse liten. Investeringer tilordnet nivå 2 har en prisfastsettelse basert på modeller med observerbare markedsdata. Her er det noe høyere usikkerhet om verdsettelsen. Investeringer tilordnet nivå 3 er i stor grad verdsatt med hjelp av modeller uten tilgang til observerbare data, noe som innebærer en betydelig usikkerhet rundt fastsettelsen av virkelig verdi.

I henhold til siste offentlige kvartalsrapport for SPU utgjorde fondets investeringer i obligasjoner pr. 30. september i fjor 1312 milliarder kroner. Note 6 i kvartalsrapporten viser at 769 milliarder kroner ble tilordnet nivå 1, 528 milliarder kroner nivå 2 og 16 milliarder kroner nivå 3. Disse tallene endrer seg fra kvartal til kvartal i samsvar med utviklingen i likviditeten i obligasjonsmarkedene. Ved utgangen av 2010 var 23 milliarder kroner av en total obligasjonsportefølje på 1253 milliarder kroner tilordnet nivå 3.

I mandatet for forvaltningen av SPU har departementet stilt krav om at banken skal fastsette utfyllende rammer for likviditetsrisiko, jf. § 3-7 (5) c). I tråd med dette har hovedstyret i Norges Bank fastsatt en bestemmelse om at minst 10 pst. av aksje- og obligasjonsporteføljen skal holdes i likvide obligasjoner.

Statens pensjonsfond utland har en lang investeringshorisont og ingen eksplisitte betalingsforpliktelser. Det gjør at deler av fondet kan investeres i illikvide aktiva. Stortingets tilslutning til å investere inntil fem pst. av fondskapitalen i eiendom illustrerer også dette.