Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:870 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvordan vil finansministeren sikre at obligasjonsporteføljen i Statens pensjonsfond utland vil gi forventet realavkastning i årene fremover?

Begrunnelse

De siste 40 årene har de fleste industrialiserte land stadig økt sin statsgjeld. Gjeldsnivåene i mange land er nå så høye at det er økende bekymring for om mange land noen gang vil kunne tilbakebetale sin gjeld med penger som har mye av verdien intakt på tilbakebetalingstidspunktet.
Jeg ønsker svar på hvorvidt fondet har mandat til å selge seg helt ut av statsobligasjoner i land som har høy og voksende statsgjeld og samtidig lave nominelle renter på statsobligasjonene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som representant Rytman er kjent med, arbeider departementet for tiden med referanseindeksen for Statens pensjonsfond utlands obligasjonsinvesteringer. Det er naturlig å komme tilbake til det i forbindelse med årets melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Risikoen i fondet er redusert ved å spre investeringene på flere aktivaklasser, geografiske regioner og sektorer. Det er en bred oppslutning på Stortinget om denne innretningen av fondets investeringer. Vi må akseptere at avkastningen varierer over tid og mellom aktivaklassene aksjer, obligasjoner og eiendom. Det er den realavkastningen vi kan oppnå i fondet samlet sett og over tid, som bør være avgjørende.

Representant Rytman spør om Norges Bank har mandat til å selge seg helt ut av statsobligasjonsmarkedet i enkelte land. Norges Bank viste ved fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal at de hadde vridd investeringene bort fra statsobligasjoner utstedt av enkelte sør-europeiske land. Når det gjelder rammene for aktiv forvaltning vil jeg vise til at Stortinget diskuterte det i Meld. St. 10 (2009-2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. Fremskrittspartiet mente den gang at fondet burde ha et svært begrenset innslag av aktiv forvaltning. Jeg noterer meg at det kan synes som at representanten nå etterlyser større rammer for Norges Banks aktive forvaltning.