Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:881 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flere kjøpere av finansielle instrumenter som føler seg lurt av Acta klager over kvaliteten på saksbehandling i Finansklagenemda.
Hvilken gjennomgang har Finanstilsynet eller eventuelt Finansdepartementet gjort av kvaliteten på saksbehandling i Finansklagenemnda, og mener finansministeren saksbehandlingen i nemnda er tilfredsstillende?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansklagenemnda er lovmessig forankret i finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for Justisdepartementet, som opplyser:

”Finansklagenemnda er etablert ved avtale mellom representanter for brukersiden (Forbrukerrådet og Næringslivets Hovedorganisasjon) og representanter for tilbydersiden (Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes Forening). Adgangen til ved slik avtale å etablere nemnder for behandling av tvister om finansavtaler eller i forsikring, er forutsatt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 første ledd og i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 20-1 første punktum. Finansavtaleloven § 4 annet ledd for forsikringsavtaleloven § 20-1 første punktum gir videre adgang til å legge frem avtalen om Finansklagenemnda for Kongen til godkjenning. Dersom godkjenning gis, medfører dette rettsvirkninger som er nærmere angitt i finansavtaleloven § 4 tredje til femte ledd og forsikringsavtaleloven § 20-1. Godkjenningskompetansen er ved forskrift 19. mai 2000 nr. 441 og forskrift 15. desember 1989 nr. 1241 delegert til Justisdepartementet.

Finansklagenemnda ble opprettet 1. juli 2010 ved sammenslåing av tidligere Bankklagenemnda, Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Justisdepartementet har tidligere vurdert og godkjent avtaleverket for de tre sistnevnte organene. Justisdepartementet vurderer for tiden det konsoliderte og oppdaterte avtaleverket for Finansklagenemnda, herunder regler om saksbehandlingen i nemnda, med sikte på eventuell godkjennelse av avtaleverket.”

Jeg kan for øvrig opplyse at en offentlig utredning, NOU 2010: 11 Nemndsbehandling av forbrukertvister, har vært på høring. Utredningen blir fulgt opp av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utfallet av dette arbeidet vil kunne påvirke virksomheten i Finansklagenemnda.

Jeg vil bemerke at det er viktig med et velfungerende nemndsystem, som både forbrukersiden og næringssiden har tillit til. Dette forutsetter at nemnda blir tilført tilstrekkelige ressurser fra avtalepartene, slik at nemnda har kapasitet til å behandle klager på en forsvarlig måte med en rimelig saksbehandlingstid. Videre er det viktig for tilliten at de nemndvedtakene som går i forbrukernes favør, blir respektert av finansinstitusjonen. Jeg vil i denne forbindelse nevne at Finanskriseutvalget i sin utredning, NOU 2011: 1, foreslo at det ble utredet hvordan det kan innføres et lovkrav om at finansinstitusjoner som ikke etterlever nemndsvedtak i forbrukerens favør, må dekke forbrukerens saksomkostninger ved behandling av saken for domstolene. Jeg vil følge opp dette forslaget.

Avslutningsvis understreker jeg at det viktigste for forbrukernes tillit til finansmarkedene er at Finanstilsynet fører tilsyn med at finansinstitusjonene virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Jeg legger til grunn at Finanstilsynet i sitt tilsyn med finansinstitusjonene legger stor vekt på forbrukerhensyn. Finanstilsynets forebyggende arbeid gjennom tilsynsvirksomheten bidrar til å redusere antallet konflikter mellom finansinstitusjonene og deres kunder.