Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:883 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 27.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren snarest gripe inn og gjøre noe med den svært prekære bemanningssituasjonen ved Sandeid fengsel som medfører truet sikkerhet samt fri flyt av narkotiske stoffer?

Begrunnelse

Det vises til den prekære fengselssitasjonen i Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt som blant annet medfører bruk av store politiressurser for å frakte arresterte ut og inn av politidistriktet, samt innspill fra Kriminalomsorgen om å bygge et nytt fengsel i distriktet med 100 plasser.
Undertegnede håper disse planer kan realiseres meget raskt.
Det viser seg nå også at ressurssituasjonen ved Sandeid fengsel er prekær. I et oppslag i Haugesunds Avis 4. februar slår de ansatte ved fengselet alarm og hevder at den lave bemanningen går ut over både de ansatte og de innsatte. De hevder blant annet at sikkerheten ved fengselet er truet spesielt etter at fengselet nå har endret struktur fra en soningsleir for promilledømte til et ordinært fengsel med de fleste typer innsatte uten at bemanningen er endret. Disse vanskelige bemanningsforholdene bekreftes også av regiondirektøren for Kriminalomsorgen region sørvest.
I samme avis 14. februar står en av fengselets fanger frem og hevder at soning i dette fengselet skaper narkomane. Ressursmangelen i fengselet er så prekær at de ansatte ikke har kapasitet til å gjøre noe med de alvorlige rusproblemene i fengselet som derfor også rekrutterer nye rusmisbrukere. En slik situasjon er fullstendig uholdbar og kan ikke fortsette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har opplyst meg om at Sandeid fengsel drives forsvarlig. Det var tre unnvikelser fra fengselet i 2011. Alle tre vendte tilbake til fengselet etter kort tid. To av de innsatte hadde et ulovlig opphold på fengselets ytre område. Det var ett forsøk på unnvikelse som ble oppdaget av tjenestemenn ved fengselet. Det var ingen unnvikelser fra fremstillinger utenfor fengselet.

Det var ikke noen tilfeller av vold mot tjenestemenn ved fengselet i 2011, mens det var to tilfeller av trusler som ble anmeldt til politiet.

Narkotikasituasjonen ved fengselet er under kontroll. Det blir rutinemessig og på mistanke gjennomført visiteringer, tatt urinprøver og foretatt søk med narkotikahund. Ved siste søk med narkotikahund den 17. februar 2012 ble det ikke funnet narkotiske stoffer.

I 2011 ble det beslaglagt narkotika ved 41 tilfeller, og det ble avlagt 476 urinprøver. 100 av prøvene påviste illegalt inntak av narkotika i fengselet.

Innsatte blir overført til fengsler med høy sikkerhet ved lovbrudd og ved brudd på interne regler.

Bekymringsmeldingene fra Sandeid fengsel tas på alvor og det iverksettes tiltak. Men jeg deler ikke representantens syn på at sikkerheten ved Sandeid fengsel er truet. Det er heller ikke riktig at det er fri flyt av narkotiske stoffer i Sandeid fengsel. Endringene i innsattpopulasjonen medfører at det er utfordrende å finne tid til rehabiliterende arbeid. Dette er en problemstilling som berører flere fengsler med lav eller begrenset sikkerhet.

Kriminalomsorgens regioner skal derfor gjennomføre risikovurderinger av arbeidsprosesser, arbeidstidsordninger, mål og resultatkrav i 2012. Forholdet mellom oppgaver og ressurser ved den enkelte enhet skal inngå i risikovurderingene. Tiltak skal iverksettes for å redusere risiko.

Det skal også utføres egne, grundigere analyser av forholdet mellom ressurser og oppgaver ved enkelte fengsler i 2012. Sandeid fengsel er foreslått som ett av disse fengslene. Dette arbeidet skal gjøres av ekstern kompetanse. Tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten er trukket inn i dette arbeidet.