Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:886 (2011-2012)
Innlevert: 21.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Når begrunnelsen for endringer i folketrygdloven hva gjelder foreldrepermisjon er økt likestilling, hvorfor gis ikke mor og far like rettigheter når det kommer til uttaksrett og vilkår for uttak?

Begrunnelse

I Prop. 64 L (2011-2012) står det at:

"Når far tar ut fedrekvoten, stilles det ikke krav om at mor er i aktivitet... Hvis far skal ta ut mer enn fedrekvoten, må mor ut i aktivitet. Når mor tar ut foreldrepenger, stilles det aldri krav til aktivitet hos far."

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortingsrepresentant Hofstad Helleland viser til at det i Prop. 64 L (2011-2012) som foreslår tredeling av foreldrepengeperioden, ikke er foreslått endringer i foreldrepengeordningens aktivitetskrav. Det betyr at dagens regler videreføres: Når mor tar ut foreldrepenger, stilles det ikke aktivitetskrav til far. Når far tar ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, stilles det aktivitetskrav til mor. Det er ikke aktivitetskrav under fedrekvoten.

Tredeling av foreldrepengeperioden legger til rette for en jevnere fordeling av permisjonen mellom foreldrene. En tredelt ordning signaliserer i større grad enn dagens ordning at den valgfrie delen tilhører begge foreldre og de må aktivt ta stilling til fordelingen av denne. Tredeling av foreldrepengeordningen er derfor et viktig likestillingspolitisk tiltak.

På samme måte som det i dag bare er fedrekvote når begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger, vil en tredeling med mødre- og fedrekvote bare være aktuell når begge foreldre har opptjent rett. Tredeling er altså aktuelt i familier med to yrkesaktive foreldre. De har dermed gode muligheter for å tilpasse seg regelverket slik at far kan ta ut mer enn fedrekvoten dersom foreldrene ønsker det.

For øvrig fremgår det av Meld. St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn at regjeringen vil beholde aktivitetskravet, men samtidig se nærmere på grupper av fedre som i dag er forhindret fra å ta permisjon, med tanke på å vurdere endringer i deres uttaksmuligheter. Dersom flere grupper fedre skal gis selvstendig uttaksrett, vil regjeringen prioritere fedre i familier der mor er i aktivitet og orienterer seg mot yrkeslivet, men ikke har mulighet til å tilpasse seg lovens aktivitetskrav.