Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:887 (2011-2012)
Innlevert: 21.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Mener statsråden det er rett å styrke tollvernet for å hindre import fra EU, og ser statsråden at hvis man iverksetter økt tollvern vil det føre til økt grensehandelen som i neste omgang vil ramme norske arbeidsplasser?

Begrunnelse

I dagsavisen Nationen 20.02.12. Bondelaget skulder EU for dumping. Generalsekretæren i Bondelaget uttaler at "regjeringa må følgje opp løfta og nytte handlingsrommet til å skjerpe tollvernet. Vi betalar ikkje for styrka tollvern i jordbruksoppgjeret eitt år til".

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I Meld. St. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken slås det fast at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Importvernet er en forutsetning for å kunne få avsetning av norske landbruksvarer, oppnå fastsatte priser i jordbruksavtalen og for å kunne utnytte de ressurser Norge har for produksjon av mat. Uten et importvern ville den norske produksjonen av landbruksvarer falle dramatisk og bli erstattet av import fra land med lavere pris- og kostnadsnivå og med andre/bedre naturgitte forutsetninger for landbruksproduksjon.

Av og til skapes det inntrykk av at Norge ikke handler med jordbruksvarer. Dette er ikke riktig. Norge er en handlende nasjon, også med jordbruksvarer. Importen av jordbruksvarer til Norge er betydelig og økende. I 2011 var importen i størrelsesorden 40 mrd kroner. I underkant av 70 % av importen kommer fra EU. Ettersom import av ost er et stadig tilbakevendende tema, vil jeg nevne at importen av ost i 2011 var i størrelsesorden 9000 tonn, en økning på 13 % fra året før. Fra 1. januar 2012 har EU en tollfri importkvote for ost til Norge på 7200 tonn. Det vesentligste av importen er dessertoster som bidrar til et økt mangfold for forbrukerne.

Grensehandelen er en utfordring for Norge som for andre land der forskjeller i lønns- og kostnadsnivå gjør det lønnsomt å handle varer billigere på den andre siden av grensen. Dette er et kjent fenomen i hele Europa. Grensehandelen inn til Norge ble i 2010 beregnet til 10,5 mrd kroner. Av dette utgjør om lag halvparten matvarer.

For typiske grensehandelsvarer som alkohol, tobakk og enkelte matvarer, skyldes grensehandelen delvis politiske vedtak som avgifter og landbrukspolitikk. Her må politikken løpende avveie kryssende hensyn.