Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:892 (2011-2012)
Innlevert: 22.02.2012
Sendt: 22.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre hvor mye av de bevilgede BU-midlene i landbruket som går bort i administrasjon?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: De bedriftsrettede fylkesvise BU-midlene forvaltes av Innovasjon Norge og administrasjonskostnadene ved forvaltning av disse midlene er per i dag 30 mill. kroner. Beløpet er i hovedsak basert på Innovasjon Norges timekostnader for gjennomføring av ordningen.

Innovasjon Norges kostnader til administrasjon av sine oppdrag ble tidligere belastet Nærings- og handelsdepartementets budsjettkapittel 2421, post 70. Våren 2010 ble det utarbeidet en harmonisert modell for finansiering av kostnader knyttet til administrasjon og gjennomføring for alle Innovasjon Norges oppdrag. I forbindelse med dette ble det derfor foretatt en rammeoverføring på 30 mill. kroner fra Nærings- og handelsdepartementets budsjett til Landbruks- og matdepartementets budsjett, for å dekke Innovasjon Norges kostnader ved forvaltning av BU-ordningen.

Det er Fylkesmannen som forvalter de fylkesvise BU-midlene til utviklings- og tilretteleggingstiltak. Disse administrasjonskostnadene blir belastet Fylkesmannens ordinære driftsbudsjett over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjettkapittel 1510, post 01. Det er ingen øremerking av administrasjonskostnader til BU-ordningen over dette budsjettet, og utgiftene vil variere fra fylke til fylke avhengig av aktivitet.

På landbruksområdet er kommunene bl.a. førstelinjesaksbehandler for søknader om midler over BU-ordningen. De administrative kostnadene for kommunenes arbeid på landbruksområdet dekkes gjennom kommunenes inntektssystem over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

I tillegg eksisterer det en ordning med lokal forvaltning av BU-midler gjennom regionrådene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Ordningen har eksistert som en prøveordning fra 2004 og fram til 2012, da ordningen ble gjort om til en permanent ordning. I denne perioden har de to regionrådene til sammen fått 1.460 000 kroner til dekning av administrasjonskostnader med ordningen over Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel 1150, post 50 Landbrukets utviklingsfond.

I Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, er det lagt opp til at videre spørsmål om bl.a. administrative kostnader knyttet til lokal forvaltning av BU-midler skal gjøres rede for i revidert forskrift om midler til bygdeutvikling.