Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:894 (2011-2012)
Innlevert: 22.02.2012
Sendt: 23.02.2012
Besvart: 15.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har tatt initiativ til å utrede spørsmålet om hvorvidt færre og større regioner vil bedre måloppnåelsen. Utredningen foreligger nå og konsulentene anbefaler å redusere antallet regioner fra seks til fire.
Burde det ikke heller vært en evaluering av dagens regionstruktur, og vurdering av etableringen av et direktorat for kriminalomsorgen, fremfor å starte et arbeid med færre regioner?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet varslet i budsjettproposisjonen i 2011 at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning ville se nærmere på regioninndelingen i kriminalomsorgen, og vurdere om dagens struktur er den mest hensiktsmessige både av faglige og effektivitetsmessige hensyn. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning inngikk derfor en avtale med eksterne konsulenter for å få utredet konsekvensene av en eventuell omorganisering av regionalt nivå. Denne rapporten foreligger nå, og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning vurderer en eventuell omstrukturering av regionene. Justisdepartementet vil vurdere forslaget når det foreligger. Kriminalomsorgen er en liten etat, og dersom det er noe som kan gjøres strukturelt for å arbeide mest mulig ressurseffektivt vil departementet vurdere organisatoriske grep. Jeg er trygg på at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning vurderer grundig hvordan regionalt nivå best bør organiseres.

Representanten stiller også spørsmålet om det ikke heller burde vært vurdert å etablere et direktorat for kriminalomsorgen. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning er i dag integrert i Justisdepartementet. I første rekke er det en vurdering av regioninndelingen som er satt på dagsorden. Det vil være naturlig å se organiseringen av hele kriminalomsorgen under ett som en oppfølging av dette. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nærmere informasjon om resultatet av en eventuell omorganisering av regionene.