Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:909 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Landbruket sliter med at antallet rovdyr øker. Det har i mange år gått ut over dyr på sommerbeite. Statsråd Erik Solheim som har ansvar for at rovdyrforliket i stortinget blir oppfylt gjør ikke jobben sin.
Kan statsråden sitte stille å se på at bønder er maktesløse ovenfor rovdyrene, og hvis ikke hva vil du gjøre?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Den todelte målsettingen om rovvilt og beitebruk har vært nedfelt i Stortingets vedtatte politikk på området siden tidlig på 1990-tallet. Dette går fram av senere rovviltmeldinger, St.meld. nr. 35 (1996-97) og St.meld.nr 15 (2003-2004), og videreføres i rovviltforliket 2011.

En viktig bakgrunn for rovviltforliket i 2011 var et uakseptabelt høyt konfliktnivå i forhold til målet om levedyktig næringsdrift basert på beitebruk. Tap av sau og tamrein til rovvilt har generelt vist nær sammenheng med størrelsen på rovviltbestandene.

Rovviltbestandene har nådd bestandsmålet for ulv og overoppfylt bestandsmålene for gaupe og jerv på landsbasis, mens bjørnebestanden er i positiv utvikling mot bestandsmålet.

Jeg mener rovviltforliket 2011 gir et godt grunnlag for å justere forvaltningen med sikte på å oppnå det andre hovedmålet, om forutsigbarhet for levedyktig næringsdrift basert på beitebruk.

Dette samsvarer også med de målsettinger som er nedfelt i regjeringsplattformen (Soria Moria II) om rovviltforvaltningen. Oppfølging her har skjedd gjennom Miljøverndepartementets budsjett med avsetning av 68,1 mill. kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, styrking av rovviltforvaltningen med 10,0 mill. kroner, økt offentlig ansvar til Statens naturoppsyn for skadefelling, vedtaket om reduksjon av bestandsmålet for bjørn, utvidelse av lisensjaktperioden for bjørn og betaling til lokale fellingslag fra dag en.

Levedyktig næringsdrift basert på utmarksbeite er viktig for landbruket og for meg som landbruks- og matminister. Jeg legger derfor i min dialog med miljøvernministeren sterk vekt på oppfølging av tiltak som understøtter denne målsettingen.

Nedgangen i tap av sau til rovvilt de to siste år er positiv, mens tap av tamrein ligger på samme høye nivå som tidligere.

Jeg mener at Stortingets siste rovviltforlik har gitt forvaltningen bedre mulighet til reell måloppnåelse, både for rovvilt og næringsdrift basert på beitebruk.