Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:898 (2011-2012)
Innlevert: 23.02.2012
Sendt: 23.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan har statsråden fulgt opp saken overfor POD, og når vil statsråden presentere oversikten over stillingsprosent for familievoldskoordinatorene i samtlige politidistrikt?

Begrunnelse

Både den sittende og den nylig avgåtte justisministeren har gjentatte ganger uttalt, både i Stortinget og til ulike medier, at arbeidet med bekjempelse og etterforskning av vold i nære relasjoner skal ha særlig høy prioritet i politiet. I St.prp. nr. 1 (2008-2009), Programområde 06 Justissektoren, står det følgende:

"Ordningen med familievoldskoordinator er viktig i politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Fra 2008 er politidistriktene pålagt en minstestandard der familievoldskoordinatorfunksjonen skal være en 100 % stilling. I de største politidistriktene skal det etableres egne team. Det er avgjørende at alle politidistrikt har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere denne type saker og at de sikres bistand ved behov."

TV2 har kontaktet samtlige politidistrikt for å undersøke om alle har familievoldskoordinatorer som er ansatt i full stilling. Tilbakemeldingene TV2 fikk var at kun i 12 av 27 politidistrikt jobber familievoldskoordinatoren i full stilling. Statsråden uttalte i den forbindelse at hun hadde fått opplyst fra POD at samtlige familievoldskoordinatorer er ansatt i full stilling, og at hun skulle sjekke opplysningene fra POD én gang til.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Bekjempelse av vold i nære relasjoner er et av denne regjeringens hovedsatsingsområder. Den som utsettes for vold i en nær relasjon skal vite at hjelp finnes og at vold som utøves innenfor husets fire vegger ikke gir grunnlag for straffefrihet, snarere tvert om. Dette er alvorlig kriminalitet der konsekvensene for den som utsettes for vold ofte er langvarige og dyptgripende. Alvorlighetsgraden reflekteres i den betydelige skjerpingen av straffenivået som er foretatt de senere årene.

Ordningen med egne familievoldskoordinatorer er hjørnesteinen i politiets arbeid med dette kriminalitetsområdet. Den nære relasjonen mellom offer og gjerningsperson gir disse sakene en dimensjon som krever særskilt innsikt, forståelse og ikke minst empati fra politiets side. Familievoldskoordinatorene innehar slik kompetanse og det enkelte distrikt er forutsatt å ha koordinatorer i 100 % stilling jf. retningslinjer gitt av Politidirektoratet 10. mars 2008. Retningslinjene angir videre at det etableres egne team i de større distriktene, og at disse teamene bistår distrikt der slike team ikke er etablert.

En kartlegging gjennomført av TV 2 er egnet til å skape tvil om ordningen fungerer etter intensjonen. Undersøkelsen viser blant annet at flere av koordinatorene oppgir å bruke 50 % av arbeidstiden på vold i nære relasjoner og at en oppgir en tidsbruk på mellom 20 og 30 %. TV 2 har også sett nærmere på spørsmålet om etablering av egne familievoldsteam i de store distriktene. Her fremkommer det at de team som er etablert eksempelvis i Hordaland, Søndre Buskerud og Salten, kun dekker de større byene i disse distriktene, henholdsvis Bergen, Drammen og Bodø.

For å unngå ytterligere uklarhet om hvorvidt ordningen fungerer slik det er forutsatt, har jeg bedt om at Politidirektoratet gjennomgår situasjonen i samtlige politidistrikt. Gjennomgangen skal inneholde en beskrivelse av det enkelte distrikts arbeid med vold i nære relasjoner, herunder gi en beskrivelse av organisatorisk plassering, stillingsbrøk og oppgaveportefølje for koordinatoren. Det skal også fremgå om stillingen p.t. er besatt. Dersom stillingsbrøken til koordinatoren knyttet til arbeidet med vold i nære relasjoner er mindre enn minstekravet på 100 % i et distrikt, har jeg bedt om en nærmere redegjørelse om hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette.

Det er også bedt om en nærmere beskrivelse av hvordan ordningen med egne team fungerer i de distrikt der slike er etablert. Denne beskrivelsen skal også gjøre rede for i hvilken utstrekning teamene bistår andre distrikt, slik det fremkommer i retningslinjene av 2008.

Politidirektoratet er gitt en frist til 1. april 2012 for å innhente den nødvendige oversikten fra politidistriktene. Når oversikten foreligger vil jeg invitere politidirektøren til et møte for å diskutere hvordan vi kan legge opp arbeidet fremover slik at området vold i nære relasjoner gis den prioritet som vi har forutsatt fra regjeringens side.

Avslutningsvis vil jeg føye til at Politihøgskolen nå gjennomfører en evaluering av politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Evalueringsrapporten vil foreligge i slutten av 2012 og resultatene herfra vil gi oss et godt grunnlag for å stake ut den videre kursen for politiets innsats på dette område.