Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:904 (2011-2012)
Innlevert: 23.02.2012
Sendt: 24.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Norske transportører mener det skjer en betydelig konkurransevridning fra politiet ved at anmeldelser mot utenlandske sjåfører/transportselskaper ofte blir henlagt og at bøter ikke blir betalt. Norske transportører får bøter, kjøreforbud og inndragning av førerkort.
Hvilke virkemidler mener statsråden politiet har overfor utenlandske transportører som blir tatt for kriminelle forhold, i hvilken grad blir disse brukt, og hvordan kan politiet redusere antallet henleggelser i saker som gjelder utlendinger?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis bemerke at behandling av enkeltsaker på straffesaksområdet tilligger påtalemyndighetens ansvarsområde, under riksadvokatens ledelse.

På generelt grunnlag kan jeg imidlertid opplyse at Riksadvokaten har gitt sentrale og landsdekkende prioriteringer for politiets straffesaksbehandling. At en sakstype er prioritert, innebærer blant annet at den skal gis forrang dersom det er knapphet på ressurser. Det er få sakstyper som er prioritert fra sentralt hold, og disse er gjennomgående av meget alvorlig karakter.

For kriminalitet som ikke omfattes av de sentrale prioriteringene, har politimestrene generelt et betydelig rom for lokale prioriteringer. I en del tilfeller vil behandling av enkelte saker måtte stå tilbake for saker vedrørende mer alvorlig kriminalitet. Det er likevel grunn til å understreke at ingen kriminalitetsområder skal nedprioriteres i den forstand at anmeldelser ikke behandles på en adekvat måte.

Ved misnøye med politiets behandling av en sak, kan det inngis klage til overordnet påtalemyndighet, dvs. til statsadvokaten i regionen. Det kan også klages til statsadvokaten over politiets henleggelsesvedtak dersom slikt foreligger.

Jeg kan videre på generelt grunnlag opplyse at Riksadvokaten har gitt direktiver om overtredelse av vegtrafikklovgivningen, jf. Rundskriv nr. 3/2009 datert 25. mai 2009. I dette rundskrivet er det fastsatt standardiserte bøtesatser for en del av de mest praktiske overtredelser og det er gitt retningslinjer for beslag av førerkort mv.

Straffeprosessloven § 456, gir lovgrunnlaget for at Statens innkrevingssentrals innkreving av bøter og andre pengekrav. Bestemmelsen utfylles av påtaleinstruksen

§ 30-11 som gir nærmere regler for innkrevingen.

For øvrig har jeg merket meg synspunktene og kan opplyse at departementet holder seg orientert om den generelle oppfølgningen av straffesaker.