Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:910 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Aps landsmøte i 2011 uttalte følgende: "Arbeiderpartiet vil at samferdselsprosjekter kan gjennomføres med prosjektfinansiering ved egne utbyggingsselskaper med statlig, fylkeskommunal og kommunalt eierskap, for å sikre rask og forutsigbar gjennomføring."
Tilsier denne uttalelsen noe utover å videreføre dagens etablerte politikk?

Begrunnelse

I Stortinget 23.11.11 uttalte finansministeren at:

"Dersom formål flyttes ut av budsjettet, med øremerket finansiering, blir det vanskeligere å sikre helhetlige og gode prioriteringer. Jo mer en flytter ut av budsjettet, desto mindre egnet blir også statsbudsjettet i styringen av konjunkturer."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er viktig med rask og forutsigbar gjennomføring av samferdselsprosjekter. Prosjekter bør defineres helhetlig på en hensiktsmessig måte, og når de er vedtatt bør de gjennomføres rasjonelt og effektivt. Regjeringen har derfor tatt flere initiativ med dette siktemålet. I NTP 2010-2019 er det lagt opp til en utbyggingsstrategi som legger økt vekt på sammenhengende utbygging av lengre strekninger. I tillegg er noen særskilt prioriterte prosjekter skjermet ved å prosjektfinansiere dem på egne poster. Det gjelder E6 vest for Alta, E16 over Filefjell og nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Formålet med å skille ut enkeltprosjekter på egne poster er å gi Statens vegvesen og Jernbaneverket økt mulighet til å se utbygging av hele strekninger i sammenheng, slik at man kan sikre en mest mulig effektiv utbygging.

Det er også igangsatt arbeid for å vurdere nye kontraktsformer som kan bidra til effektiv og rasjonell utbygging av samferdselsprosjekter, f.eks. gjennom kontrakter som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling over lengre strekninger og tidsperioder. Dette framgår av NTP 2010-2019. I oppdraget til Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor knyttet til planfasen for NTP 2014-2023 (”Retningslinje 2”) gir Regjeringen et eget oppdrag om oppfølging av arbeidet med nye kontraktstrategier og alternativ organisering av gjennomføringen av samferdselsprosjekter. Samferdselsdepartementet mottok etatenes innspill 29. februar 2012. Etatene anbefaler blant annet at det utarbeides strategier der byggherreorganisering, oppgaveinndeling og ulike kontraktsstrategier vurderes ut fra oppgave og marked. Innspillene vil inngå i Regjeringens arbeid med NTP 2014-2023.