Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:911 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I VG 23.02.11 lovet statsminister Stoltenberg at regjeringen vil bruke opp mot 60 milliarder kroner på norske bedrifter. Han hevder også at regjeringen allerede har brukt tilsvarende beløp.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke selskaper disse beløpene henspeiler til, og spesifisere hvilke bevilgninger som har vært (eller planlegges) bevilget innenfor oljefondets begrensninger på oljepengebruk, og hvilke bevilgninger som har funnet sted som "under streken transaksjoner", utenfor handlingsregelen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I den nevnte artikkelen i VG oppgir statsminister Stoltenberg at Regjeringen har investert nesten 60 mrd. kroner i norske bedrifter. Dette tallet er basert på oversikten i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap, side 43.

Siden Regjeringen Stoltenberg II overtok har staten investert om lag 60,8 mrd. kroner, fratrukket inntekter fra salg av aksjer, for å opprettholde eller øke statens direkte eierskap i en rekke selskap. Tabellen under er en oppdatering av tabellen fra Meld. St. 13 (2010-2011) og viser statens kapitalinnskudd og kjøp og salg av aksjer fra 2006 til 20121.

(mill. kroner)

Årstall og selskap Lånetransaksjoner Bevilgninger som inngår i det oljekorrigerte underskuddet

2012

Norfund 787,5 262,5

Investinor 1 500

2011

Norfund 757,3 242,8

2010

Statkraft SF 9 811 4 189

SAS AB 583

Norsk Hydro ASA 4 350

Statskog SF 1 239,9 10,1

Norfund 441,3 154,8

2009

DnB NOR ASA 4 763

Argentum Fondsinvesteringer AS 2 000

SAS AB 710

BaneTele AS –715

Statoil ASA 2 162

Kommunalbanken AS 531

Norfund 441,3 143,8

2008

Statoil ASA 17 137

Investinor AS 2 200

Kommunalbanken AS 373 27,5

Eksportfinans ASA 180

Norfund 341,3 143,8

2007

Gassnova SF 10

SIVA SF 50

Kommunalbanken AS 59 21,2

Aker Holding AS 4 927

Norfund 341,3 143,8

2006

Statskonsult AS 20

Nammo AS 62

Norfund 341,3 148,8

Totalt investert (– salg) 55 304,2 5 488,1

1Tabellen inkluderer ikke statens proveny for sletting av aksjer i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer i børsnoterte selskaper.

Bevilgningene til transaksjonene i tabellen over som betegnes som "lånetransaksjoner" i statsbudsjettet, er finansielle investeringer og føres som en formuesomplassering "under streken". For å kunne regnes som en finansiell investering må investeringen gi forventet avkastning som minst tilsvarer alternative plasseringer. Tilsvarende budsjettering gjelder for inntekter fra salg av aksjer, eierandeler og tilbakebetaling av innskutt aksjekapital.

For Norfund settes det av midler til tapsavsetninger, ettersom fondets geografiske innretning innebærer høy risiko. Ved kapitaltilførsler der det allerede er utbetalt utbytte blir dette ført tilbake til selskapet, for å få fram et korrekt uttrykk for det oljekorrigerte underskuddet "over streken" før lånetransaksjoner i statsbudsjettet. I tabellen over fremkommer dette for Statkraft, Statskog og Kommunalbanken.

Lenke til svaret med tabell