Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:907 (2011-2012)
Innlevert: 24.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 05.03.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I forbindelse med gjennomgangen av beredskapen i Ytre Oslofjord skal det også foretas en bred gjennomgang av lostjenesten. Lostjenesten er et vesentlig element i sikkerheten og dermed i beredskapsansvaret som fylker/kommuner har ved ulykker.
Vil statsråden legge til rette for at disse forvaltningsnivåene som har beredskapsansvar også blir representert i de utvalg som skal gjennomgå sikkerhetssituasjonen og foreslå tiltak?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som stortingsrepresentanten Flåtten viser til vil regjeringen foreta en bred gjennomgang av lostjenesten, og regjeringen har fredag 1. mars 2012 nedsatt et offentlig utvalg med dette som formål. Denne gjennomgangen vil ikke bare omfatte Ytre Oslofjord, men hele kysten.

Utvalget er bredt sammensatt av personer som representerer ulike interessegrupper og faglig relevant ekspertise. I dette inngår statlige etater, regionale myndigheter, næringsinteresser og miljøinteresser. I forhold til spørsmålsstillingen kan opplyses at både fylkesmannsembetet og fylkeskommunen er representert samt at kommunene som havnemyndighet er representert.

Lostjenestens primære oppgave er å forhindre at ulykker skjer. Utvalget skal imidlertid se lostjenesten i en større samfunnsmessig sammenheng, og utvalgets sammensetning reflekterer dette.

Utvalget skal på bakgrunn av ovenstående utrede lostjenestens omfang og organisering. Videre skal utvalget se lostjenesten i sammenheng med andre ulykkesforebyggende tiltak. Bruken av farledsbevis skal vurderes nærmere. Lostjenesten skal også vurderes i forhold til den teknologiske utviklingen, både på land og på fartøyene.

Selv om lostjenesten har noen utfordringer, vil jeg understreke at lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetsrettet tiltak. De fartøyene som representerer den største risikoen vil også måtte ha los i fremtiden. Lostjenesten gir en risikoreduserende effekt, og den tilfører en ekstra kapasitet til skipet. I tillegg har losen funksjon som førstelinjeberedskap ved en ulykke.

Regjeringen ønsker å videreutvikle lostjenesten som en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig tjeneste, som skal fortsette å ivareta viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø og sikkerhet. Utvalgets arbeid vil være et sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten.