Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:913 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hvilke regler gjelder for bortfall av rettigheter i folketrygden ved botid utenfor riket, og hvordan informeres borgerne om dette?

Begrunnelse

Henvendelser fra nordmenn bosatt i utlandet viser at det kan være uklarhet om når retten til helsetjenester etter folketrygdloven faller bort, og man mener det er dårlig informasjon knyttet til dette. Det er viktig å sikre forutsigbarhet i forhold til disse spørsmålene, slik at nordmenn bosatt i utlandet vet hvilke rettigheter de har.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Med unntak for opptjente pensjoner, som under visse forutsetninger kan utbetales også til personer som ikke lenger er medlemmer i folketrygden, er slikt medlemskap en forutsetning for å ha rett til ytelser fra trygden.

Hovedregelen i folketrygden er at medlemskapet følger bostedet. I dette ligger at man normalt mister medlemskapet dersom man velger å flytte ut av landet. Medlemskap i folketrygden opphører straks dersom man tar seg arbeid i utlandet eller om bord på skip registrert i utlandet. Motsatt vil personer som flytter ut, men som fortsetter å arbeide her, fortsatt være trygdedekket i Norge.

Personer som har midlertidige utenlandsopphold (uten å ta arbeid i utlandet), kan oppholde seg inntil 12 måneder i utlandet og fortsatt anses som bosatt i Norge, med norsk trygdedekning. Det samme gjelder ved midlertidige utenlandsopphold på inntil seks måneder per år i to eller flere påfølgende år.

Folketrygdloven inneholder også regler om frivillig medlemskap i folketrygden for personer som ikke fyller vilkårene for pliktig medlemskap. Slikt frivillig medlemskap er tilgjengelig på nærmere definerte vilkår. Innvilgelse av frivillig medlemskap innebærer at rettighetene i folketrygden opprettholdes, men medlemskapet kan etter eget valg begrenses til å omfatte bare helsetjenester eller bare dekning for pensjonsytelsene, og mulighetene for ytelser begrenses da tilsvarende.

leg har ovenfor gjort rede for hovedreglene mht når retten til ytelser fra folketrygden faller bort Reglene er komplekse, og må blant annet suppleres med reglene i EØS-avtalens trygdedel og reglene i Norges bilaterale avtaler om trygd.

l eg er enig i at det er viktig med forutsigbarhet med hensyn til trygdemedlemskap. Arbeids- og velferdsetaten har imidlertid ikke kjennskap til hvilke personer som har planer om utflytting, og har derfor ingen mulighet til å gi et individuelt informasjonstilbud. Den enkelte har således et selvstendig ansvar for å skaffe seg kunnskap om sin trygdemessige status så vel som andre sider ved emigrasjonen.

Informasjon er tilgjengelig via Internett På www.helfo.no kan man finne informasjon om helsetjenester under utenlandsopphold, og på www.nav.no finnes informasjon om trygdemedlemskap og eksport av trygdeytelser. Mange personer som planlegger utflytting, kontakter også sitt lokale NAV-kontor for informasjon.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at det ikke er slik at bortfall av medlemskap i folketrygden er ensbetydende med at en person står uten trygdedekning. I mange tilfeller vil vedkommende bli trygdedekket i det nye bostedslandet.