Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:918 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Avisa Nordland har fredag og lørdag sist uke hatt en sak om et foreldrepar som ikke får opprettholdt sin støtte fra NAV. De har en sønn uten verbalt språk, som er døvblind og trenger hjelp til alt. Så langt har de mottatt pleiepenger, men det ble stoppet av NAV sist sommer. For meg fremstår det som hjerterått og lite medmenneskelig.
Mener statsråden at denne familien ikke skal gis hjelp slik at de kan gi sønnen sin en best mulig hverdag, og i så fall, hvorfor ikke?

Begrunnelse

NAV sier i nevnte sak at det har vært innvilget pleiepenger men at dette ikke er riktig lenger. De sier også at det skal vurdere totalsituasjonen og finne andre støtteordninger. Dersom det er riktig er det rart at det skal ta opp mot et år all den tid NAV er kjent med problemstillingen og hvilket omfang det må være på hjelpen denne gutten trenger. Overlege Gyro Aas Herder er svært tydelig i sin kritikk mot NAV og mener at guttens helsetilstand er slik at pleiepengene bør opprettholdes. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar som jeg forutsetter blir positivt for den berørte familien.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men vil gi mer generell informasjon om rett til tjenester og ytelser ved barns sykdom.

La meg først innledningsvis si at jeg har stor forståelse for at det å ha alvorlig syke barn og omsorg for dem barn kan oppleves tungt. Det offentlige har et betydelig ansvar for å avhjelpe foreldre i en slik situasjon. Alle mennesker, også barn, har rett til å få dekket nødvendige pleie- og omsorgsbehov gjennom kommunale tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Det er kommunene som har hovedansvaret for å gi nødvendig bistand og hjelpetjenester til alvorlig syke barn og deres familier. Når pårørende kan og ønsker å utføre omsorgsoppgaver som kommunen ellers plikter å sørge for (eventuelt som tillegg til kommunale omsorgstjenester), kan foreldrene søke om omsorgslønn fastsatt av kommunene. I tillegg kan foreldrene ha rett til hjelpestønad fra folketrygden.

Pleiepenger er en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste når yrkesaktive foreldre er fraværende fra arbeid og dermed ikke får lønnsinntekt. Beregningsgrunnlaget er det samme som for sykepenger og innebærer som regel full lønnsdekning. Pleiepenger er en stønad etter folketrygdloven som ytes unntaksvis for foreldre som har omsorg for barn under 18 år som har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom som ikke er varig, og der barnet er innlagt i helseinstitusjon eller hvor tilstanden krever kontinuerlig tilsyn og pleie i hjemmet. Varige omsorgsbehov skal ivaretas gjennom tilpassede kommunale tjenester, og derfor foreligger det normalt ikke rett til pleiepenger i slike tilfeller. Unntak gjelder når den varige sykdommen er i en ustabil fase, eller i startfasen av svært alvorlig varig sykdom - i disse periodene kan foreldrene ha rett til pleiepenger. Det følger av dette at vilkårene for å få pleiepenger er strenge.

I begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen nevnes at pleiepengene i den konkrete saken ble stoppet i fjor sommer fordi etaten mener at vilkårene ikke lenger var oppfylt. Det kan være flere årsaker til at foreldre opplever å miste stønadsretten eller få reduserte satser etter tidligere å ha mottatt pleiepenger. Dette kan for eksempel være fordi barnets sykdom etter hvert må anses for varig, slik at vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller at barnet får tilsyn utenfor hjemmet i større grad enn tidligere, slik at ytelsen graderes eller faller bort. Hver enkelt søknad om pleiepenger skal vurderes konkret i forhold til lovens vilkår.

Når pleiepenger stanses, skal det i avslagsvedtaket informeres om klageadgang. Foreldre som er uenige i vedtak fra Arbeids- og velferdsetaten har rett til å klage på vedtaket innen gitte frister.