Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:919 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Klassekampen melder 22.02.12 om nivået på skattelettelser på borgerlig side. Avisens tall, som er hentet fra Finansdepartementet, tilsier at en person med 3 millioner kroner i inntekt vil få 65 400 kroner i skattelettelse som følge av FrPs kutt i inntektsskatten.
Kan finansministeren vennligst dele departementets beregninger av FrPs alternative statsbudsjett med FrP, og kan statsråden forklare hvordan FrPs foreslåtte kutt i inntektsskatten kan medføre en lettelse på hele 65 400 kroner i nevnte tilfelle?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I brev av 23. november 2011 stilte Arbeiderpartiets stortingsgruppe spørsmål til finansministeren om fordelingsprofilen for skatteopplegget i de alternative budsjettforslagene for 2012 til Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg svarte i brev av 24. november 2011. Brevet er publisert på Finansdepartementets hjemmeside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2011/fordelingsvirkninger-av-opposisjonsparti.html?id=664559.

Tallene i oppslaget i Klassekampen 22. februar 2012 stammer trolig fra dette svaret.

Nedenfor følger et utdrag av brevet som redegjør for fordelingsvirkningene av Fremskrittspartiets skatteforslag.

”Tabell 1 viser fordelingsvirkningene av FrPs skatteforslag sammenlignet med Regjeringens forslag. Beregningene omfatter de vesentligste av partiets forslag til skatteendringer for personer (lettelser for om lag 15,4 mrd. kroner påløpt):

• Øke øvre grense for minstefradraget for lønnsinntekt til 90 000 kroner, og øke satsen til 45 pst.

• Øke øvre grense for minstefradraget for pensjonsinntekt til 80 000 kroner, og øke satsen til 30 pst.

• Øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner.

• Øke nedre grense for å betale trygdeavgift til 49 600 kroner.

• Reversere endringene i jordbruksfradraget.

• Redusere formuesskattesatsen med 0,2 prosentpoeng, øke bunnfradraget til 900 000 kroner.

• Øke satsen for skattefradrag i BSU til 28 pst. samt øke maksimalt årlig sparebeløp i BSU til 25 000 kroner.

• Fjerne fagforeningsfradraget.

Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt med FrPs forslag sammenlignet med Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Alle personer 17 år og eldre. Kroner. Negative tall betyr lettelser

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser.

Tusen kroner Antall Skatt med Regjeringens forslag Endring i skatt sammenlignet med Regjeringens forslag. Kroner Herav endring i formuesskatt. Kroner

0 – 150 556 372 4 300 -900 -200

150 – 200 319 671 12 800 -2 100 -300

200 – 250 350 380 26 000 -3 200 -400

250 – 300 338 249 44 200 -3 900 -500

300 – 350 344 834 63 400 -3 800 -500

350 – 400 363 178 81 300 -3 600 -500

400 – 450 344 421 97 800 -3 400 -500

450 – 500 291 656 114 600 -3 500 -600

500 – 600 391 258 141 700 -5 400 -700

600 – 750 265 300 192 400 -6 400 -1 200

750 – 1000 172 688 273 600 -7 100 -1 800

1000 – 2000 118 182 463 100 -9 800 -4 600

2000 – 3000 13 053 903 300 -18 800 -13 700

3000 og over 8 736 2 230 500 -65 400 -60 500

I alt 3 877 978 100 300 -4 000 -900

1 Omfatter blant annet ikke fjernet arveavgift og avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.”

Det framgår av tabellen over at personer som har en bruttoinntekt over 3 mill. kroner i gjennomsnitt vil få en skattelette på om lag 65 400 kroner med Fremskrittspartiets alternative forslag. Mesteparten av dette (60 500 kroner) skyldes de foreslåtte lettelsene i formuesskatten.

Beregningen er utført på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for LOTTE-Skatt er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2009. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2012. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig framskrevet. Det gjøres oppmerksom på at beregningene verken omfatter avgifter eller skatteforslag som ikke lar seg analysere i LOTTE-Skatt.

Lenke til svaret med tabell