Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:920 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Når vil Arbeidsdepartementet ferdigstille utredningen av en langsiktig løsning for etterlatteytelser, og tar Arbeidsdepartementet sikte på å gjøre det mer lønnsomt å kombinere etterlatteytelser og arbeid enn det som er tilfelle i dag?

Begrunnelse

På side 39 i Prop. 130 L (2010-2011) varsles det at departementet tar ”sikte på at utredningen av den langsiktige løsningen for etterlatteytelsene settes i gang etter at Stortinget har tatt stilling til forslaget om en ny uføretrygd”. Ifølge dagens regler for gjenlevendepensjon avkortes pensjonen for all inntekt over en halv G.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Folketrygden har i dag ulike ytelser til gjenlevende ektefelle, som er koblet til beregningen av pensjon. De viktigste er:

1. Folketrygden gir på visse vilkår en inntektsprøvd pensjon til etterlatte som er avledet av den avdødes ektefelles pensjonsopptjening (ofte kalt etterlattepensjon eller gjenlevendepensjon).

2. Til etterlatte som ikke har rett til pensjon, kan det på visse vilkår gis en inntektsprøvd overgangsstønad.

3. Etterlatte med uførepensjon kan få medregnet deler av den avdødes opptjente alderspensjon i uførepensjonen (etterlattefordeler i uførepensjon).

4. Etterlatte med alderspensjon kan få medregnet deler av den avdødes opptjente alderspensjon i alderspensjonen (etterlattefordeler i alderspensjon).

Avdødes barn får barnepensjon fra folketrygden fram til fylte 18 år (i visse tilfeller til 20 år).

Det er gjort nødvendige tilpasninger av etterlatteytelsene til innføringen av fleksibel alderspensjon fra 1. januar 2011. Beregningen av etterlatteytelsene er imidlertid fortsatt knyttet til dagens opptjeningsmodell for pensjon. Denne modellen skal fases ut, og det er derfor nødvendig å vurdere ytterligere tilpasninger. Nye regler for etterlatteytelser bør være vedtatt før ny uføretrygd trer i kraft, noe det tas sikte på at skal skje i 2015.

Regjeringen har startet arbeidet med utredningen av en langsiktig løsning for etterlatteytelser ved at det er satt ut et utredningsprosjekt om etterlattepensjon og etterlattefordeler i alderspensjonen. I departementets videre arbeid med etterlatteytelsene, er arbeidsinsentiver ett viktig hensyn. Regjeringen vil legge vekt på at regelverket ikke skal være til hinder for at etterlatte kan forsørge seg selv gjennom eget arbeid.

Det er for tidlig å si når Regjeringen kan legge fram et konkret forslag til langsiktig løsning for etterlatteytelsene for Stortinget, men det vil skje i god tid før 2015.