Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:921 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 06.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I følge politimesteren i Midtre Hålogaland er man pålagt å ha lensmann i alle kommuner. Politimesteren møtte nylig i regionrådet for å orientere om tilsetting av lensmann i Lødingen, men har nå trukket stillingen tilbake fordi hun mener det er andre oppgaver som bør prioriteres.
Er det slik at innbyggerne i Lødingen er dårligere mennesker enn andre, siden man her velger å overse et krav om lensmann, eller er det slik at politimesteren med statsrådens velsignelse trygt kan kjøre på og ignorere innbyggerne og regionens behov?

Begrunnelse

Den siste tiden har det vært mange oppslag i media om saker fra denne regionen og hvor ille dårlig politidekningen er. Jeg ser at Politimesteren viser til at hadde man hatt en stor by her ville budsjettrammen sett annerledes ut. I og for seg en interessant refleksjon, men det ville da vel også ha gitt nye store utfordringer som man ikke har i dag. At vanskene må løses er jeg ikke i tvil om og håper statsråden har noe positivt å komme med denne gangen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innenfor det enkelte politidistrikt er politimesteren ansvarlig for en balansert ressursfordeling som ivaretar lokalbefolkningens behov for polititjenester på en best mulig måte. Politidistriktene kan ikke redusere bemanningen på enkelte lensmannskontorer i slikt omfang at de for alle praktiske formål ikke oppfyller lovens krav. Ei heller kan en la lensmannsdistriktet stå uten lensmann, fordi det er lovmessige forhold knyttet til lensmannen som person, f. eks innenfor den sivile rettspleie på grunnplanet.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ellingsen er forelagt for Politidirektoratet som opplyser at politidistriktets 116 000 innbyggere er fordelt på fire befolkningsmessige jevnstore regioner.

Vesterålen vaktregion består av seks tjenestesteder, hvorav Lødingen lensmannskontor utgjør ett av disse.

Det vil etter det opplyste bli avholdt møte i ansettelsesrådet den 08.03.2012, hvor det blant annet skal ansettes lensmann i Lødingen.