Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:923 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er dette problemet med nødnettet kjent for ministeren, og hva vil ministeren gjøre for å bedre driftssikkerheten for nødnettet i Norge?

Begrunnelse

På NRK Østlandssendingen 28. februar 2012 kan man lese at under stormen «Dagmar» falt 12 basestasjoner for nødnettet ut på Romerike. Romerike 110-sentral opplevde at det ble problemer med kommunikasjonen. Grunnen til det var at noen av antennene på basestasjonene var ute av drift.
Problemet, slik det fremkommer av saken, er at de aller fleste av de store nødnettantennene er utstyrt med nødstrømsbatterier som bare varer i fire eller åtte timer dersom strømmen går.
Sjefen for Nedre Romerike brann- og redningsvesen Jan Gaute Bjerke uttalte i samme sak at sitat:

"Det var hell i uhell og tilfeldigheter som gjorde at det tross alt gikk bra."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er kjent med at stormen Dagmar medførte at enkelte basestasjoner for Nødnett på Romerike mistet strømtilførselen og falt ut som følge av dette.

Bruk av eksisterende infrastruktur i Nødnett har vært en forutsetning for landsdekkende utbygging av Nødnett jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004-2005). Selv om Nødnett er basert på TETRA-teknologi som er laget spesielt for nød- og beredskapsetater og har flere innebygde sikkerhetsmekanismer vil Nødnett derfor likevel kunne rammes av feil i de kommersielle tele- og strømnettene.

Nødnett har strengere krav til dekning og oppetid enn de kommersielle tele- og mobilnettene, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Alle basestasjonene i Nødnett er tilkoblet reservestrøm som muliggjør drift i en periode dersom normal strømforsyning faller bort. I henhold til nødnettkontrakten skal om lag én av seks basestasjoner ha 48 timer reservestrøm, eventuelt være tilkoblet dieselaggregat eller brenselcelle som gir strøm så lenge det finnes drivstoff. Øvrige basestasjoner har enten 8 timers batteritid eller 4 timer. For basestasjonene med 4 timers reservebatteridrift er det besluttet å gi en generell oppgradering til 8 timer for å styrke robustheten i Nødnett. Basestasjoner med størst dekningsområde gis lengst reservestrømtid. De sentrale nettelementene har både backup batterikapasitet og dieselaggregater.

Nødnett bruker også transmisjonslinjer fra kommersielle nett for å knytte sammen basestasjoner og kjernenettet. Eventuelle feil i transmisjonslinjene og/eller feil ved strømforsyningen i de kommersielle nettene til disse linjene kan også medføre at Nødnett ikke virker som forutsatt.

Jeg vil se på de ulike rapportene om Nødnett og vurdere hva man kan gjøre for å øke robustheten i Nødnett. Departementet har allerede, sammen med Direktoratet for nødkommunikasjon, iverksatt arbeid for å vurdere eventuelle tiltak for å styrke robustheten i Nødnett ytterligere, herunder økt kapasitet av reservestrømløsninger. Jeg vil i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet komme tilbake til eventuelle økte kostnader knyttet til dette i utbyggingen av Nødnett.