Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:924 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på de modellene som brukes for å beregne anslag som peker framover i den økonomiske utviklingen.
Hva er status og videre fremdrift i dette arbeidet, og når forventer statsråden at Stortinget får anledning til å drøfte utvalgets rapport?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet satte i mai 2011 ned et rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål. Utvalget har en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer, jf. vedlagt mandat, som også er tilgjengelig på departementets internettsider.

I 2011 avholdt utvalget to møter (12. september og 13. desember). I tillegg arrangerte utvalget et åpent seminar med bred deltakelse (12. desember).

Vedlegg 1:

Mandat for Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget)

Modell- og metodeutvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om:

- Utvikling og bruk av modellverktøy, både det som allerede benyttes i departementet (herunder MODAG, MSG, og Generasjonsregnskapet) og relevante modeller fra andre.

- Beregninger og analyser som legges fram i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger, slik som analyser knyttet til den økonomiske utviklingen, langsiktige framskrivinger for norsk økonomi og beregning av budsjettindikatorer.

- Drøfting av eksterne utredninger med relevans for departementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

- Den faglige framstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger.

Utvalget består av leder og inntil ni medlemmer. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenoppnevnes.

I samarbeid med departementet bør utvalget regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål. Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på departementets internettsider.