Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:928 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 29.02.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): NOx fondet disponerer midler innbetalt frivillig fra næringslivet, inklusiv oljeindustrien. I utgangspunktet skal alle skatter og avgifter fra oljenæringen tilføres oljefondet. Ved å betale frivillig bidrag til NOx fondet, går pengestrømmen utenfor oljefondet.
Kan finansministeren gi et anslag på hvor mange kroner oljenæringen har bidratt med til NOx fondet, og som uten denne NOx-fond ordningen i stedet ville gått inn i oljefondet?

Begrunnelse

NOx fondet ble opprettet i 2008 i en frivillig avtale mellom regjeringen og 14 næringsorganisasjoner innen skipsfart, fiskeri og offshore. Medlemmene i NOx-fondet må betale et bidrag til fondet, men får samtidig fritak for statlig NOx-avgift. Midlene fra fondet brukes til å finansiere tiltak som gir størst reduksjon i NOx-utslipp for pengene. Fondet har så langt disponert rundt 3 mrd kroner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I statsbudsjettet for 2007 foreslo Regjeringen en NOx-avgift som virkemiddel for å bidra til å redusere Norges utslipp i tråd med forpliktelsen i Gøteborgprotokollen. Avgiften var på 15 kroner per kg NOx-utslipp og omfattet skip, fiskefartøyer, luftfart, jernbane, energianlegg på land og offshoreinstallasjoner. Som følge av Stortingets budsjettbehandling ble det åpnet for at virksomheter som slutter seg til en avtale med myndighetene om å redusere NOx-utslippene, kunne få fritak fra avgiften.

Miljøverndepartementet og 14 næringslivsorganisasjoner inngikk 14. mai 2008 en avtale om forpliktende reduksjoner av NOx-utslippene (NOX-avtalen 2008-2010). Virksomheter som sluttet seg til avtalen, fikk dermed rett til avgiftsfritak for NOx-avgift for perioden 2008-2010. En stor andel av de avgiftspliktige virksomhetene har tilsluttet seg avtalen. Det ble inngått en ny avtale (NOx-avtalen 2011-2017) 14. desember 2010. Den nye avtalen er i hovedsak er en videreføring av den tidligere avtalen, men med utslippsforpliktelser for tidsrommet 2011-2017. Avtalen gir rett til fritak fra NOx-avgift i det samme tidsrommet for virksomheter som slutter seg til den nye avtalen.

Som en del av avtalen fra 2008 opprettet næringslivsorganisasjonene NOx-fondet for å bistå med å oppfylle deres forpliktelser i avtalen. Fondet får sine inntekter ved at virksomheter som er tilsluttet avtalen, betaler inn et beløp per kg utslipp av NOx. Styret i fondet beslutter betalingssatsene. NOx-fondet har fastsatt innbetalingssatsene til 11 kr/kg NOx for offshore (olje og gassutvinning på sokkelen) og 4 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøyer, skipsfart, supply, industri, luftfart, fjernvarme osv). Kilder til prosessutslipp i industrien omfattes ikke av NOx-avgiften, og betaler heller ikke inn til NOx-fondet. Bedrifter med slike utslipp kan likevel søke om støtte til tiltak fra fondet.

Ifølge årsrapporten til NOx-fondet for 2010 utgjorde inntektene i fondet om lag 2 mrd. kroner i perioden 2008-2010. Av dette stod petroleumsvirksomheten for 1,3 mrd. kroner. Det innebærer at petroleumsvirksomheten har bidratt med om lag to tredeler av inntektene i fondet. Petroleumssektoren er opphav til en stor andel av utslippene og i tillegg står petroleumssektoren overfor en høyere innbetalingssats enn andre sektorer.

Det aller meste av innbetalingene fra petroleumsvirksomheten blir motsvart av mindre statlige petroleumsinntekter. Dette skyldes både at det gis fradrag for skatt for virksomhetenes utgifter knyttet til innbetalinger i NOx-fondet, og at marginalskattesatsen for petroleumsvirksomhet er høy (78 pst.). I tillegg betaler statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) en del av kostnadene knyttet til innbetalingene i fondet.

Uten fritak for NOx-avgift for virksomheter som inngår i en avtale med staten, ville NOx-avgift innbetalt fra petroleumsvirksomheten bidratt til å øke avsetningene til Statens pensjonsfond utland. NOx-avgiften er høyere enn innbetalingssatsene som NOX-fondet har fastsatt. I 2012 er NOx-avgiften 16,69 kroner per kg NOx. Legger man utslippet fra petroleumsvirksomheten for perioden 2008-2010 og dagens avgiftssats til grunn, er det anslått et NOx-avgiften i petroleumsvirksomheten kunne utgjort en avgiftsinntekt på om lag 2 mrd. kroner brutto i denne perioden. Dersom det tas hensyn petroleumsskatten og til at SDØE hadde betalt deler av avgiften, ville nettovirkningen vært om lag 330 mill. kroner.