Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:929 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 29.02.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Flere partier på Stortinget foreslår å opprette et klimafond på samme lest som NOx fondet. Sentrale stemmer fra regjeringspartiene har skissert at de vil øke CO2-avgiften på norsk sokkel, og hvor inntektene øremerkes et klimafond, hvor kapital skal brukes til å gjennomføre utslippskutt i norsk industri.
Er det i tråd med handlingsregelens prinsipper at man kan øremerke CO2-avgifter fra norsk sokkel til et fond og fase fondets beholdning inn i norsk økonomi uten noen begrensning fra handlingsregelen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avgifter på utslipp av CO2 på kontinentalsokkelen er i henhold til lov om Statens pensjonsfond en del av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Denne kontantstrømmen overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. En økning av CO2-avgiften på sokkelen ville gi høyere netto kontantstrøm til staten og dermed også en høyere avsetning til Statens pensjonsfond utland. Det ville være i strid med denne loven å føre disse midlene inn på et annet fond enn Statens pensjonsfond utland. Dersom disse midlene skal føres inn på et annet fond enn Statens pensjonsfond utland, må derfor denne loven endres.