Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:931 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 29.02.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 08.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hvilken holdning har regjeringen til å innføre CO2-kompensasjon for CO2-kostnader i kraftprisene, og når vil Stortinget få dette til behandling?

Begrunnelse

Ifølge Montel Powernews nr 31, 2011, sa analysesjef Bjørn Kjetil Mauritzen i Hydro, under Montels Nordic Energy Days i Oslo i 2011 at:

"Alle våre fire verk i Norge har oppgraderingsbehov, men det er svært lite sannsynelig at dette blir gjort før det kommer en avklaring om CO2-kompensasjon."

Europeisk klimapolitikk har økt strømprisen ved at kullkraftverk må betale for deler av sine CO2-utslipp. Dette øker også prisen på vannkraft, som er innsatsfaktor i norsk industri. Den økte strømprisen svekker norsk industris konkurranseevne i forhold til land uten CO2-avgifter/kvoter. FrP mener dette er urimelig, fordi det fratar norsk næringsliv konkurransefordelen av å bruke rene, nasjonale energiressurser.
Regjeringens utsagn rundt dette har i all hovedsak vært negative. Da FrP i Stortinget den 25.02.09 utfordret Miljøvernminister Erik Solheim på problemet med konkurransevridende lovverk, så var det klart svar: man må ha en høy CO2- kostnad for å unngå at man overinvesterer i forurensende industri i Norge. Da FrP 19.11.08 utfordret daværende energiminister Riis-Johansen på om de ville sette inn tiltak for å utjevne prisøkning på strøm som følge av CO2-kostnader, så ble det blankt avvist. Da ville man jo ødelegge poenget med regjeringens klimapolitikk og fjerne nødvendig stimulans for fornybar energi, hevdet statsråden.
Da FrP 21.11.07 påpekte ovenfor miljøvernminister Solheim at det er urimelig at norske industri skal betale ekstra for strømmen som følge av CO2-kostnader på utenlandsk kullkraft, så avviste statsråden problemet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det reviderte kvotedirektivet inneholder en bestemmelse som åpner for at EØS-landene kan gi kompensasjon til kraftintensiv industri for økningen i kraftprisen som følge av innføring av kvoteplikt. EU-kommisjonen er nå i ferd med å vedta retningslinjer som angir kriteriene for slik kompensasjon. Norske myndigheter har aktivt fulgt opp saken overfor Kommisjonen, både gjennom skriftlige innspill og møter med Kommisjonen. Norske myndigheter sendte et høringsinnspill til EU-kommisjonens offentlige høring den 31. januar 2012.

Regjeringen har ikke tatt stilling til om en skal benytte muligheten til å gi støtte til industrien som følge av CO2-innslaget i kraftprisen. Regjeringen vil avvente endelig regelverk før det tas stilling til om Norge skal gi slik støtte. Det er forventet at endelig regelverk vil være klart våren 2012.