Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:933 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 29.02.2012
Besvart: 26.03.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva blir gjort for å samordne en eventuell elektrifisering og kabling av oljeinstallasjoner generelt og funnene på Utsira-høyden spesielt?

Begrunnelse

Gigantfunnene ved Utsira-høyden er aktuelle for elektrifisering, men så langt ser det ikke ut for at der er noen som tar ansvar for helheten. Det kan derfor ende, men at hvert felt får sin egen kabel fra land med de kostnader dette medfører.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg mener det er viktig at olje- og gassfelt får kraft fra land i de tilfeller der dette er en hensiktsmessig løsning. Selskapene er pålagt å vurdere kraft fra land som energiløsning ved alle nye utbygginger og større ombygginger av eksisterende felt. Dersom det i forbindelse med nye utbygginger eller større ombygginger er potensial for kraft fra land til flere installasjoner, kan myndighetene be om at slike samordningsmuligheter blir utredet.

På Utsirahøyden i Nordsjøen planlegges utbygging av funnene Luno, Draupne, Dagny og Johan Sverdrup. Det er flere elementer som trekker i retning av at kraft fra land kan være en fornuftig løsning for dette området. Dette er avstand til land, vanndyp og at det planlegges flere nye utbygginger i området. På denne bakgrunn har jeg derfor bedt operatørene på Utsirahøyden om å utrede en samordnet løsning med kraft fra land for å vurdere om dette kan være hensiktsmessig. En av flere viktige forutsetninger for å beslutte en løsning med kraft fra land er at det kan skje uten negative effekter på kraftsystemet. Det er viktig at en slik løsning ikke går på bekostning av leveranser til annet næringsliv ener forbrukere.

I departementets behandling av utbyggingene på Utsirahøyden vil vi legge stor vekt på å få til gode løsninger for hele Utsirahøyden. Dette gjelder både samordning mellom felt, eksportløsninger for olje og gass og kraftløsning.