Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:944 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en flaskehals i flere sektorer. Blant annet er etterspørselen etter ingeniører innenfor offshorenæringen en stor utfordring. Det er derfor viktig å tilrettelegge for smidige prosedyrer for arbeidsinnvandring. Forsøksprosjektet i Manila, hvor utenriksstasjonen selv fikk myndighet til å innvilge søknader, ble avsluttet 12.12.2011 og er ansett som vellykket fra næringslivets ståsted.
Vil statsråden bidra til at denne ordningen kan etableres på permanent basis for alle norske ambassader?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er opptatt av god tilgang til og en effektiv rekruttering av arbeidskraft fra land både innenfor og utenfor EØS- og EFTA-området.

Det nye regelverket for arbeidsinnvandring bidrar godt i så måte. Arbeidsinnvandrere fra EØS- og EFTA-området trenger ikke lenger tillatelse for å ta arbeid i Norge. De bare registrerer seg hos politiet. For arbeidsinnvandrere fra land utenom dette området er regelverket også forenklet. Større grupper arbeidstakere kan starte i arbeidet hos arbeidsgiver i Norge før søknaden om tillatelse er ferdig behandlet. Innføring av elektronisk saksbehandling bidrar også til raskere og smidigere håndtering av søknadene.

Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet har hatt det nevnte forsøksprosjektet med delegert vedtakskompetanse ved utenriksstasjonen i Manila som ble avsluttet 12.12.2011. Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet vurderer nå erfaringene fra forsøksprosjektene. En permanent løsning, som eventuelt vil omfatte flere utenriksstasjoner, forutsetter at nye elektroniske løsninger er implementert og at det er budsjettmessig dekning for en permanent løsning. Berørte departementer vil følge opp dette og avklare de tekniske og budsjettmessige sidene ved en eventuell permanent drift.

Som oppfølging av arbeidsinnvandringsmeldinga er det iverksatt et prøveprosjekt for formidling av arbeidskraft fra Russland og India via utenriksstasjonene i Murmansk og New Dehli.

Arbeids- og velferdsetaten deltar i det europeiske formidlingssamarbeidet EURES. Samarbeidet om formidling av arbeidskraft gjennom Eures bidrar til å hente inn etterspurt arbeidskraft fra Europa, blant annet ingeniører. Tall fra 2011 viser at EURES Norge har økt sin bistand til arbeidsgivere fra året før med 20 prosent. Rekrutteringsbistanden består av alt fra utlysning av stillinger i utlandet til matching av kandidater til oppdrag. Antallet formidlinger til Norge økte med 61 prosent det siste året, fra 321 formidlinger 3. tertial 2010 til 814 formidlinger i 3. tertial 2011. Det er sterk etterspørsel etter kvalifiserte ingeniører. Derfor er det opprettet en arbeidsgruppe for ingeniørrekruttering som raskt skal bistå bedrifter som har behov for å rekruttere ingeniører fra utlandet.

Arbeids- og velferdsetaten har også fått i oppgave å hjelpe til med å rekruttere arbeidskraft fra land utenom EØS-området når det er behov for dette. Jeg vil følge spørsmål knyttet til tilgangen til kvalifisert arbeidskraft nøye framover og vurdere videre om det vil kreve ytterligere tiltak fra vår side.