Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:946 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Kan statsråden redegjøre for regelverket knyttet til betaling for politivakthold ved idretts-, kultur- og andre arrangementer, herunder om politiet har adgang til å kreve betaling for andre lønnstrinn enn polititjenestemennene har?

Begrunnelse

Idrettslag, frivillige organisasjoner, foreninger og andre kan bli avkrevd å stille med politivakter, og betale politiet overtidstillegg for vaktholdet, ved ulike arrangementer. I slike tilfeller er det viktig at utgiftene arrangørene belastes for ikke er høyere enn kostnadene politiet har med det aktuelle vaktholdet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Werp er forelagt for Politidirektoratet.

Politiloven § 25 lyder:

"Når det av ordensmessige grunner er påkrevd med særlig polititilsyn ved allment tilgjengelige sammenkomster eller tilstelninger, for eksempel offentlig dans, fester, konserter, festivaler, forestillinger, idrettsstevner og lignende, kan arrangøren pålegges helt eller delvis å dekke utgiftene til dette oppsynet. Det kan kun kreves dekning for utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet og som tidsmessig står i direkte forbindelse med avviklingen av arrangementet."

Politidirektoratets rundskriv 2011/15 setter følgende fire vilkår for hvilket politioppsyn det kan kreves refusjon for:

- Politioppsynet må relatere seg til ordensmessige forhold.

- Politioppsynet må være påkrevd.

- Kun særlig politioppsyn - politioppsyn utover det normale.

- Kun politioppsyn som geografisk og tidsmessig utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementet.

Ordensrelaterte forhold

Det er kun politioppsyn som relaterer seg til å ivareta ro og orden ved gjennomføringen av arrangementet som det kan kreves dekning for. Dette vil omfatte vakthold på arrangementsstedet og i umiddelbar tilknytning til dette, herunder nødvendig trafikkregulering.

Påkrevd politioppsyn

Det særlige politioppsynet må være påkrevd. Det er politiet som på politifaglig grunnlag alene avgjør om det er påkrevd med særlig politioppsyn og eventuelt omfang av politioppsynet. Politidirektoratet understreker samtidig at fastsettelsen av politioppsynets omfang bør skje i dialog med arrangøren og under hensyntaken til hvilke deler av vaktholdet som kan overlates til arrangørens egne vaktmannskaper.

Politidistriktene oppfordres også til sammen med arrangøren å gjennomgå erfaringene fra avholdte arrangementer med sikte på bl.a. å undersøke mulighetene for reduksjon og forenklinger av vaktholdet og det særlige politioppsynet for øvrig.

Særlig politioppsyn

Det er kun utgifter for særlig politioppsyn - politioppsyn utover det normale - som kan kreves dekket. Kan politioppsynet gjennomføres innenfor ordinær tjeneste/tjenestesett foreligger det ikke refusjonsadgang.

Geografisk og tidsmessig tilknytning til arrangementet

Det er kun ordensmessig politioppsyn som geografisk og tidsmessig står i umiddelbar tilknytning til arrangementet som kan kreves refundert.

I mange tilfeller vil et arrangement føre til en generell økning av folketallet under arrangementsperioden, med påfølgende behov for økt politivakthold også utenfor arrangementsstedet og utenfor arrangementstiden. Selv om det for så vidt er arrangementet som er årsak til den midlertidige økningen i folketallet, anses ikke dette politioppsynet å stå i umiddelbar tilknytning til arrangementet, og kan ikke kreves refundert. Som eksempel nevnes behov for økt ordensvakthold nattetid etter at arrangementet er avsluttet.

Refusjonssatsen

Frem til 2006 ble refusjonsgrunnlaget for særlig politioppsyn etter politiloven § 25 basert på de faktiske utgifter det enkelte oppdrag genererte. Blant annet av hensynet til likebehandling og for å sikre forutsigbarhet for arrangørene ble det i 2006 innført en fast sats som skal anvendes ved slike refusjonskrav.

Den faste satsen utgjør fra og med 1. januar 2012 kroner 820,- per time per tjenestemann/kvinne. Satsen er gjenstand for løpende justering.

Timesatsen er basert på gjennomsnittsbetraktninger og tar opp i seg ulike variable kostnader ved denne type oppdrag. I tillegg til lønn og godtgjørelser omfatter satsen kostnader som slitasje på materiell, utstyr, bilbruk, administrasjon mv. Satsen tar også hensyn til at oppdragene i stor grad vil utløse 100 % overtid og godtgjørelser for ubekvem arbeidstid.

Beregning av timer

Utgangspunktet for beregningen av antallet timer det kan kreves refusjon for er arrangementets varighet. Med dette menes den tid det er program/aktivitet og hvor særskilt politioppsyn er ansett nødvendig.

Utover selve arrangementstiden kan det kreves dekning for tid som medgår i umiddelbar forkant og etterkant, til nødvendige forberedelser og etterarbeid/avvikling av operativ art, så som gjennomgang av arrangementsområdet, trafikkregulerende tiltak etc.

Ytterligere kan det kreves refusjon for eventuell reisetid fra driftsenheten til arrangementsstedet.