Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:948 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I sentralbanksjefens årstale 2012 konstaterte han at Norges Bank i lengre tid kan ende opp med å føre en rentepolitikk som gjør at vi ligger godt under inflasjonsmålet.
Er finansministeren komfortabel med at sentralbanksjefen så klart signaliserer at det vedtatte inflasjonsmålet over flere år ikke vil bli holdt, og hvilket inflasjonsnivå bør partene i lønnsoppgjøret legge til grunn når Norges Bank varsler at de ikke vil innfri det vedtatte inflasjonsmålet?

Begrunnelse

I sentralbanksjefens tale 16.02.12 sa sentralbanksjefen at Norges Bank over tid sikter "mot en prisstigning nær 2,5 prosent. Inflasjonen skal gradvis opp [...]. Slik utsiktene er nå, vil det trolig ta flere år før inflasjonen er tilbake på målet."
Sentralbanksjefen uttaler altså at man over mange år kan ha betydelige avvik fra inflasjonsmålet, fordi man også skal innfri andre formål. Man må da spørre seg om inflasjonsmålet er riktig kalibrert når avvik skal vedvare over så lang tid. Dette kan skape utfordringer for flere aktører i økonomien. Hvilket mål skal for eksempel partene i arbeidslivet ta utgangspunkt i under lønnsforhandlinger. Hvis lønnsforhandlingene tar utgangspunkt i at man forventer 2,5 % inflasjon, mens NB egentlig styrer mot 1,5 % - så risikerer vi at partene krever å få kompensert inflasjon som ikke vil finne sted - det betyr økt reallønnsvekst og svekket konkurranseevne for næringslivet. Også andre deler av økonomien kan oppleve at vedvarende avstand mellom status quo og mål betyr høyere risiko enn man la til grunn da inflasjonsmålet ble satt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi økonomien et nominelt ankerfeste. Retningslinjene for pengepolitikken fra 2001 etablerte fleksibel inflasjonsstyring som rettesnor for Norges Banks rentesetting. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellomlang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken skal også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Jeg forstår sentralbanksjefens uttalelser slik at de reflekterer de avveiinger banken gjør for å oppfylle det mandatet den er gitt.

Finansdepartementet rapporterer om utøvelsen av pengepolitikken i den årlige finansmarknadsmeldinga. Finansmarknadsmeldinga 2011 vil bli lagt fram senere i vår.