Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:950 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden sørge for å iverksette overgangsordninger for de familiene som fra høsten mister kontantstøtten de allerede har vedtak på, og har statsråden vurdert lovligheten i at denne lovendringen nå viser seg å få tilbakevirkende kraft?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med at mange familier i disse dager har mottatt brev fra NAV som skriver at de kommer til å miste kontantstøtten fra høsten av, pga endring i kontantstøtteloven som trer i kraft juli 2012. Disse familiene har allerede fått innvilget kontantstøtte for barna frem til fylte tre år, og har i god tro innrettet seg i tråd med vedtak om kontantstøtte frem til barnet har fylt tre år. Mange av familiene har nå knappe to uker på seg til å søke barnehageplass til barnet, noe som i seg selv er svært beklagelig at et slikt brev har gått ut så sent. Undertegnede stiller også spørsmål om lovligheten ved at en endring som først skal tre i kraft juli 2012 får tilbakevirkende kraft på et vedtak som de allerede har fått for barnet.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortinget har vedtatt at endringene i kontantstøtten skal tre i kraft 1. august 2012, og at endringene skal gjelde også for løpende tilfeller. All omtale i Prop. 1 S (2011-2012) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Prop. 8 L (2011-2012) Endringer i kontantstøtteloven legger til grunn at omleggingen skal gjelde fra 1. august 2012 for alle tilfeller. I tabellene, inkludert romertallsvedtaket, framgår det klart at det er ett sett med satser til og med juli og et annet sett med satser (kun for ettåringer) fra og med august. I lovproposisjonen heter det i pkt. 6.2: ”Departementet foreslår i tråd med budsjettforslaget at loven trer i kraft 1. august 2012. Endringene vil også omfatte barn som er inne i kontantstøtteordningen i dag. Til og med juli 2012 utbetales kontantstøtte etter gjeldende regler.”

Departementet har altså ikke hjemmel til å fastsette overgangsregler. Jeg ser heller ikke grunn til å foreslå slike regler overfor Stortinget. Allerede i september 2011 ble det kjent at regjeringen ville foreslå avvikling av kontantstøtten for toåringer fra august 2012. Forslaget ble formelt fremmet ved fremleggelsen av budsjettopplegget 6. oktober. Endringene bør være godt kjent i befolkningen. I tillegg har NAV i februar sendt ut brev til alle mottakere av kontantstøtte med informasjon om endringene. Familiene har dermed god mulighet til å innrette seg etter de nye reglene som trer i kraft fra 1. august.

Ettersom det fra flere hold er reist spørsmål rundt de vedtatte lovendringene, har departementet for ordens skyld bedt Lovavdelingen om en uttalelse. Jeg understreker at jeg på det nåværende tidspunkt ikke finner grunn til å foreslå endringer i Stortingets lov- og budsjettvedtak.