Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:951 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mye kan tyde på at utvalget av meddommere og jurymedlemmer er blitt for snevert og at mange yrkesgrupper, aldersgrupper og samfunnslag ikke er godt nok representert i norske domstoler. Det kan føre til at domstolene ikke får innspill i sin dømmende virksomhet av et bredt nok lag av befolkningen. Lav honorering, lange saker og mulighet for andre gjøremål gjør at mange ikke synes at vervet som lekdommer er attraktivt.
Hvilke tiltak vil statsråden bidra med for å endre denne utviklingen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Lekfolks deltakelse i domstolsbehandlingen er et viktig bidrag for å sikre demokratisk kontroll med rettsvesenet og å ivareta allmennhetens tillit. Lekdommere tilfører dessuten viktig lokalkunnskap, noe som styrker kvaliteten og rettssikkerheten.

Det er kommunestyrene som har ansvaret for å velge personer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere. Utvalgene velges for fire år av gangen og inneværende utvalgsperiode startet 1. januar 2009. Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å legge til rette for allsidighet og mangfold i utvalgene, er det lovfestet at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. De som velges må dessuten ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. Ved valget skal kommunestyret ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur. Det er et mål at andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes. I lekdommerutvalgene som gjelder for inneværende periode har 3,7 pst. av lekdommerne innvandrerbakgrunn. Av disse har 1,8 pst. bakgrunn fra land utenfor Europa og Nord-Amerika. Dette er en økning fra perioden 2004-2008 da andelen var henholdsvis 2,8 pst. og én pst. Domstoladministrasjonen har i forbindelse med lekdommervalget for neste periode oppfordret samtlige kommuner om å velge representative lekdommerutvalg, herunder sikre representasjon av personer med fremmedkulturell bakgrunn.

Lekdommergodtgjørelsen for de som ikke får dekket tapt arbeidsinntekt eller får lønn fra sin ordinære arbeidsgiver, har lenge vært på 250 kroner per dag. Eventuelle fremtidige endringer i lekdommergodtgjørelsen vil måtte vurderes under regjeringens årlige budsjettforhandlinger.

Jeg tror imidlertid motivasjonen for å bli lekdommer hovedsakelig er knyttet til den viktige rollen vervet har, og til et ønske om kunnskap om et viktig samfunnsområde. Dette synet understøttes av Lekdommerutvalgets spørreundersøkelse fra 2002, som viser at 80 prosent av lekdommere mente at godtgjørelsens størrelse hadde lite eller ingenting å si for deres motivasjon til å gjøre tjeneste. Det er neppe noen grunn til at dette skulle stille seg annerledes i dag. Arbeidsbelastningen er dessuten begrenset for de aller fleste lekdommere. De som velges som lekdommere kan i gjennomsnitt påregne å tjenestegjøre i to saker per år.