Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:952 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Etter straffeloven er det ikke mulig for retten å idømme forvaring for vinningskriminelle, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet. Tatt i betraktning at disse lovbrudd ofte har gjentagende gjerningsmenn og at slike lovbrudd skaper store problemer for vanlige folk, forretningslivet og ikke minst samfunnet, burde det være i samfunnets interesse at disse gjerningsmennene holdes fengslet på grunn av gjentagelsesfare.
Vil statsråden bidra til å utvide adgangen til å idømme forvaring?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Dom til fengsel er den alminnelige frihetsstraffen i dag. Forvaring utgjør et supplement der man står overfor farlige eller kroniske tilbakefallsforbrytere, og er regulert i straffeloven 1902 § 39 c. Grunnvilkåret – at en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet – angir hvilke tilfeller denne straffen er myntet på. Det er videre et vilkår at den begåtte forbrytelsen er en alvorlig, personlig integritetskrenkelse. Formuesforbrytelser faller derfor utenfor.

De gjeldende reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring trådte i kraft 1. januar 2002. Det ble forutsatt da reglene ble vedtatt, at det skulle gjennomføres en etterkontroll etter noen år.

Justisdepartementet oppnevnte 18. mai 2006 en utredningsgruppe til å foreta etterkontrollen. Gruppen besto av psykiater Øystein Mæland, førstestatsadvokat Berit Sagfossen og psykologspesialist Emmanuel Revis. Rapporten «Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring» ble 30. april 2008 overlevert Justis- og politidepartementet. Det fremgår av rapporten at gruppen ikke har funnet grunn til å foreslå endringer i lovbruddkategoriene for idømmelse av forvaring etter gjeldende rett.

Justisdepartementet sendte 15. desember 2008 rapporten på høring. Høringsfristen gikk ut 1. april 2009. Justisdepartementet arbeider nå med å følge opp høringen. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med min vurdering og eventuelle forslag, bl.a. på bakgrunn av forslaget fra Mælandutvalget og høringsinstansenes innspill. Det er foreløpig for tidlig for meg å anslå noen tidsmessig ramme for denne behandlingen og når et eventuelt lovforslag kan bli lagt frem for Stortinget.