Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:954 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Det skal "skinne" innen samferdsel i løpet av 20 år sier Statsråden. Dvs. at alt etterslep på veiene er en saga blott, nye 4 felts veier er bygd, all rassikring er foretatt, jernbanen er på plass og pendlere er fornøyde, banene er utbygd og tilgjengelig så vi får mer gods fra vei til bane og flyplassene våre er opprustet og mye mye mer.
Hvor mye vil eller må regjeringen bevilge til samferdsel hvert år for at dette løftet skal bli innfridd og vil bevilgningene ligge utenfor handlingsregelen?

Begrunnelse

På Samferdselsløftet som NHO arrangerte tidligere i år sa statsråd Kleppa at innen 20 år skulle alt innen samferdsel være på plass. Samferdsel er som kjent vei, bane, havner og flyplasser.
Vi har fått rede på at de lyntogstrekninger som regjeringen ønsker seg, vil komme på i underkant av 1000 milliarder kroner å bygge. Da er etter det jeg har forstått ikke togmateriellet som skal gå på skinnene medregnet. 1000 milliarder på 20 år vil bære 50 milliarder i året. Bare for å få jernbanelinjen/traseen på plass, vil altså budsjettene til samferdsel måtte øke fra 5 milliarder til 50 milliarder, og da er det kun lyntogets skinnegang som har fått penger.
Regjeringen har bestemt at det i 2012 skal bygges 11 km med motorvei i Norge, og 17 km med midtdelere. Dette er et latterlig antall km, tatt i betraktning løftene Statsråden har gitt under NHOs samferdselsløft, og det er betydelig mindre utbyggingstakt enn i vårt naboland Sverige.
Bare dette viser at det er lite sannsynlig at statsrådens løfter holder mål.
Forslaget på 45 % økning av forrige NTP fra fagetatene er også altfor lite for å få til den økning statsråden lover i løpet av de kommende 20 år, ja vi er jo alt godt inne i det første av disse 20 år.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kjenner meg ikke igjen, verken i sitatet eller tolkningen av nevnte sitat. Ambisjonen min er et tipp-topp hovedveg- og banenett i løpet av 20 år. Jeg deler representant Godskesens syn på at det er mye ugjort i samferdselssektoren. Dette kom på nytt tydelig frem i forslaget til Nasjonal transportplan som transportetatene og Avinor la frem den 29. februar i år. Ved utarbeidelse av dette planforslaget var etatene bedt om å prioritere innenfor rammer med ulike nivåer. Forslaget viser at det er stort behov for investeringer, i tillegg til innsats på drift og vedlikehold.

Arbeidet i Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet med den neste transportplanen er i full gang. Vi skal i dette arbeidet legge til grunn de transportpolitiske målene om fremkommelighet, miljø, sikkerhet og universell utforming, slik disse fremgår i Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er min ambisjon å videreføre og styrke den satsingen som allerede er igangsatt.

Representanten Godskesen viser til utfordringer som for eksempel å ta igjen vedlikeholdsetterslep, behov for midler til rassikring, satsing på lyntog, nye motorveier og flere midtdelere. Dette er spørsmål som vil bli behandlet i neste Nasjonal transportplan, som etter planen legges frem våren 2013.

Jeg vil også minne om at regjeringen i inneværende Nasjonal transportplan har fått til en kraftig satsing gjennom økte økonomiske rammer. Økningen er hele 45 prosent, sammenlignet med den foregående planen. Regjeringen har også oppfylt denne ambisiøse planen i de årlige budsjettene. Moderniseringen og oppgraderingen av transportsystemet er noe som nødvendigvis må ta flere år, men ambisjonen om en velfungerende infrastruktur om 20 år ligger fast. Vi vil fortsatt satse på samferdsel, et område som er så viktig for bosetting og verdiskapning i hele landet.