Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:960 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 12.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor står saken med elektronisk identifikasjon (eID) i dag når det gjelder utveksling av helseinformasjon, både mellom ulike tjenesteutøvere i en helhetlig behandlingskjede og i forhold til innbyggernes tilgang til egen helseinformasjon, og hvordan ser statsråden for seg fremdriften for å få sikre og brukervennlige eID-systemer på plass?

Begrunnelse

Taushetsplikten og personvernet står sentralt når det gjelder utveksling av helseinformasjon. Samhandlingsreformen legger vekt på helhetlige behandlingskjeder. Det er av stor viktighet at ulike behandlere har tilgang til den informasjonen de har behov for slik at de kan gi forsvarlig og adekvat behandling. IT systemer åpner for å kunne legge informasjon på ulike sikkerhetsnivåer og eID kan brukes som adgangskontroll i så måte. Det er også ønskelig å få på plass helseportaler, hvor pasienter kan få tilgang til egen helseinformasjon. I den forbindelse er det av stor betydning at det benyttes systemer som folk er fortrolig med. Bank ID blir betraktet som sikkert i forhold til pengetransaksjoner, men det hevdes at dette ikke gir tilstrekkelig sikkerhet i forhold til utveksling av helseinformasjon. Det er derfor ønskelig å få en oversikt over hvor dette arbeidet står, og hva som skal til for å få tilfredsstillende systemer på plass.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: God pasientflyt forutsetter god informasjonsflyt. Elektronisk meldingsutveksling er et viktig virkemiddel for å sikre at pasientinformasjonen er tilgjengelig uansett hvor pasienten befinner seg. All elektronisk meldingsformidling av personidentifiserbare helse- og personopplysninger mellom virksomheter i helse- og omsorgssektoren foregår over Helsenettet. Meldingene sendes kryptert slik at det kun er mottaker som kan lese meldingen.

Det utveksles nå over fem millioner elektroniske meldinger hver måned i Helsenettet. Dette antallet øker jevnt, men ikke alle aktører i sektoren utnytter mulighetene fullt ut. For å få alle kommuner, sykehus og fastleger over på elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger skal Norsk Helsenett SF bidra med ekstra midler og bistand til regionale prosjekter, jf Prop. 1 S (2011–2012). Det er derfor etablert en rekke aktiviteter i nasjonal, regional og lokal regi for å understøtte implementeringen av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

Det er et viktig helsepolitisk mål å legge til rette for økt pasient- og brukermedvirkning. Dette gjelder både med tanke på forebygging og i et behandlingsforløp. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan gi bedre behandling og samtidig gi innsparinger. Som et ledd i dette arbeidet ble helsenorge.no lansert i juni 2011. Portalen skal fungere som en integrert del av helsetilbudet. Her har pasienter, brukere og pårørende en mulighet til å få enkel tilgang til informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og støtteordninger. Det er nå etablert seks selvbetjeningsfunksjoner i portalen:

- Bestilling av helsetrygdkort

- Melding om bivirkninger

- Mine egenandeler

- Min fastlege

- Mine resepter

- Mine vaksiner

I 2012 skal portalen tilby bedre funksjonalitet og flere selvbetjeningsløsninger. Videre utvikling vil skje trinnvis. På sikt skal portalen gi tilgang til egne helseopplysninger, kommunikasjon med helsevesenet og timebestilling.

Hvilket sikkerhetsnivå som kreves og hva slags elektronisk ID som kan brukes, er avhengig av hvilket krav til informasjonssikkerhet som gjelder for den informasjonen som vises i tjenesten.

Nærmere 2,6 millioner innbyggere har i dag MinID, den offentlige eIDen på mellomhøyt sikkerhetsnivå. Dette gir tilgang til nettbaserte opplysninger i helsenorge.no som ikke viser personlige helseopplysninger.

For nettbaserte tjenestene på helsenorge.no som viser personlige helseopplysninger kreves spesielt sikker identifisering av bruker (nivå 4). Det ble i 2010 inngått avtale mellom Direktoratet for forvaltning og IKT og to markedsleverandører av eID på høyt sikkerhetsnivå (Buypass og Commfides) om å benytte deres løsninger mot ID-porten, den offentlige infrastrukturen for eID. Basert på dette brukes i dag ID-porten som autentiseringsløsning for de tjenestene på helsenorge.no som krever høyt sikkerhetsnivå.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet arbeider for økt utbredelse av eID på høyt sikkerhetsnivå. Som en del av dette vil Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet følge utviklingen i markedet for eID-løsninger, slik at fellesløsninger kan benyttes mot relevante offentlige tjenester.