Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:964 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Wirerekkverk kan være farlig for motorsyklister, men ifølge en pressemelding fra statsråden 11. februar 2012 åpner regjeringen nå allikevel for midtrekkverk av wire. Det er positivt at regjeringen også har tatt til orde for å senke innslagspunktet for midtrekkverk til 6000 i ÅDT, men dette bør ikke skje på bekostning av motorsyklistenes trafikksikkerhet.
Hvilken forskning støtter statsråden seg på når regjeringen snur trill rundt og går inn for å oppheve forbudet mot nye wirerekkverk?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å sende på høring et forslag om endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk. Hovedpunktene i forslaget er som følger:

1) Midtrekkverk skal etableres der trafikken i et ”gjennomsnittsdøgn” utgjør mer enn 6 000 kjøretøy

2) Det kan etableres midtrekkverk på veger med bredde ned til 10 m etter særskilt vurdering, og i samråd med utrykningsetatene, og dersom ulykkessituasjonen tilsier det.

3) Det blir brukt smale rekkverkstyper, for eksempel wire, der dette er en tjenlig løsning av hensyn til kostnader, arealbruk og ulykkesreduksjon.

Bakgrunnen for forslaget om å åpne for bruk av wirerekkverk er at Statens vegvesen har vist til fordeler ved wire som andre rekkverkstyper ikke har. Dette er fordeler som bør vurderes ved økt bruk av midtrekkverk, jf. forslaget om å senke innslagspunktet for midtrekkverk. Erfaringer i Norge viser at wirerekkverk ikke har gitt økt alvorlighetsgrad på ulykkene for noen trafikantgruppe. Dataene og erfaringene fra trafikksikkerhetsinspeksjoner viser stort sett lettere personskade. Trafikverket i Sverige har samme erfaring.

Jeg vil presisere at det ikke er tatt endelig stilling til forslag om endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk, herunder bruk av smale rekkverkstyper som wire. Jeg vil ta stilling til forslaget først etter at Vegdirektoratet har gjennomført en offentlig høring der berørte instanser får anledning til å uttale seg.